กดติดตามช่องได้จากลิงค์นี้เพื่อไม่พลาดจากการอัพเดทข่าวใหม่ๆ

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน.  เปิดเผยในพิธีลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงาน กศน. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 สำนักงาน กศน. ว่า พันธกิจหนึ่งที่สำคัญ ของ กศน. คือ การส่งเสริม สนับสนุนและประสาน ภาคีเครือข่ายเพื่อแสวงหาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต แก่ ประชากรทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต โดยเฉพาะในยุคนี้ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อความจำเป็นในการเรียนรู้และประชาชนในสังคมไทย ภารกิจของสถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. คือจัดการศึกษาทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาต่อเนื่อง โดยใช้ระบบการจัดการศึกษาทางไกลออนไลน์ ที่ใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษาสู่ประชาชนได้มากที่สุด อาทิ หลักสูตร English Program หลักสูตรการตลาดสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรอาเซียนศึกษา หลักสูตร และภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน เป็นต้น พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เป็นความร่วมมือในการจัดการศึกษาทางไกล ออนไลน์ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่มีคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาหลักสูตร สื่อ รูปแบบ กระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อใช้เป็นทางเลือกหนึ่งที่สำคัญในการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดีอีกช่องทางหนึ่ง

เลขาธิการ กศน.  กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. โดยสถาบันการศึกษาทางไกลที่จะร่วมดำเนินการกับ 2 หน่วยงานพันธมิตร คือ การคิดค้นและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาออนไลน์ โดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน สร้างและพัฒนากลไกความร่วมมือให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน และแบ่งปันและเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีประโยชน์ร่วมกัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายประชาชนเป็นสำคัญ ยกระดับการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัย ให้สามารถเรียนรู้ทักษะทางเทคโนโลยีได้ตามความต้องการ รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ผ่านระบบออนไลน์ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่มีข้อจำกัด ทั้งนี้ จากข้อตกลงดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย มีหน้าที่ในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การฝึกอบรมหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง อำนวยความสะดวกในการใช้ทรัพยากร ทั้งด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการศึกษา ผลิต จัดหา และเผยแพร่สื่อเทคโนโลยีเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา พัฒนาหลักสูตรรายวิชาการศึกษาออนไลน์ พัฒนาระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ร่วมกับสถาบันการศึกษาทางไกล โดยในส่วนของสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย จะมีการแสวงหาพัฒนาความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย และจัดตั้งศูนย์การเรียนในสถานประกอบการร่วมกับภาคีเครือข่าย เพิ่มเติมมาในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ด้วย

—————————————————————

ที่มา Thailand Plusคำที่ค้นหาบ่อย สอบราชการ สอบ สอบ กพ. ติวสอบ เตรียมสอบ แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่น สมัครสอบ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล ประกาศสอบ งานราชการ กศน. สมัครสอบ กศน. ข้าราชการ ครู กศน. ครูผู้ช่วย นักจดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา คู่มือสอบ สอบตำรวจ ทหาร เปิดสอบ สอบ ทดสอบ ข้อสอบ GAT PAT O-NET N-NET

📌 แนวข้อสอบกพ.
แนวข้อสอบก.พ. ภาค ก 2564 ฟรี! แบบทดสอบออนไลน์ (ทำเสร็จรู้คะแนนทันที)
แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก + เฉลย กว่า 600 ข้อ ชุดที่ 3
แจกฟรี!! แนวข้อสอบ กพ. 2561 จำนวน 100 ข้อ พร้อมเฉลย

📌 แนวข้อสอบ กศน.
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ชุดที่6 พร้อมเฉลย (มีคลิป)
แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ชุดที่5 พร้อมเฉลย (มีคลิป)
แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ชุดที่4 พร้อมเฉลย (มีคลิป)

📌 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย.
รีบแชร์ด่วน ลิงค์เดียวจบ!!! รวมลิงค์แนวข้อสอบครู พร้อมเฉลย ชุดที่ 1
แนวข้อสอบบรรจุครู จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 35 ข้อ พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบบรรจุครู การพัฒนาผู้เรียน 35 ข้อ พร้อมเฉลย


📌 แนวข้อสอบ ตำรวจ.

📌 แนวข้อสอบ GAT

📌 แนวข้อสอบ PAT


📌 แนวข้อสอบ O-NET ป.6

📌 แนวข้อสอบ O-NET ม.3

📌 แนวข้อสอบ O-NET ม.6