แนวข้อสอบ การจัดการเรียนรู้ 30 ข้อ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบบรรจุครู วิชาการศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนรู้ 30 ข้อ พร้อมเฉลย

 

1. ข้อใดถือว่าไม่ใช่การจัดการศึกษา ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 
ก. การศึกษาในระบบ
ข. การศึกษานอกระบบ
ค. การศึกษาตามอัธยาศัย
ง. การศึกษาตลอดชีวิต

2. ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักในข้อใด
ก. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด
ข. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนเพียงชิ้นเดียว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค. ผู้สอนเป็นศูนย์กลางให้ข้อมูลผู้เรียนจัดการเรียนรู้ได้หลากหลาย
ง. ผู้สอนสามารถใช้สื่อการสอนเพียงชิ้นเดียวจัดการเรียนรู้ได้หลากหลายชั้น

3. ข้อใด ไม่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
ก. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสอนของครูเป็นสำคัญ
ข. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ค. การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องต่อการพัฒนาการทางสมอง
ง. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นด้านจริยธรรม คุณธรรม

4. เหตุใด ครูต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
ก. เพื่อความท้าทายของการจัดการเรียนรู้ของครู
ข. เพื่อตัดเกรด
ค. เพื่อนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย
ง. เพื่อการตัดสินผลการเรียน

5. ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตรงกับข้อใด
ก. การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากบทเรียน
ข. การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแบบฝึกหัด
ค. การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้เรียนด้วยกัน
ง. การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

6. การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน โดยการผสมผสานหลักสูตรความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ เข้าด้วยกันมีความหมาย ตรงกับข้อใด
ก. กระบวนการเรียนรู้แบบรวมมิตร
ข. กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ค. กระบวนการเรียนรู้แบบคู่ขนาน
ง. กระบวนการเรียนรู้แบบสอดแทรก

7. ข้อใด ไม่ใช่รูปแบบของการบูรณาการ
ก. บูรณาการแบบสอดแทรก
ข. บูรณาการแบบคู่ขนาน
ค. บูรณาการแบบสหวิทยาการ
ง. บูรณาการแบบเดี่ยว

8. ครูวิชาภาษาไทยสอนเรื่องการเขียนเรียงความ ครูวิชาคอมพิวเตอร์สอนเรื่องการพิมพ์เอกสาร ครูทั้งสองท่านนี้สามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในแบบใด
ก. บูรณาการแบบสอดแทรก
ข. บูรณาการแบบคู่ขนาน
ค. บูรณาการแบบสหวิทยาการ
ง. บูรณาการแบบเดี่ยว

9. ครูวิชาสังคมสอนเรื่องธรรมชาติ ครูวิชาภาษาไทยสอนเรื่องคำศัพท์ธรรมชาติ ครูวิชาคอมพิวเตอร์นำคลิปวีดีโอวิธีการรักษาธรรมชาติมาให้นักเรียนดู ครูทั้งสามท่านนี้สามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในแบบใด
ก. บูรณาการแบบสอดแทรก
ข. บูรณาการแบบคู่ขนาน
ค. บูรณาการแบบสหวิทยาการ
ง. บูรณาการแบบเดี่ยว

10. Learning By Doing เป็นวาทะของนักจิตวิทยา คนใด
ก. จอห์น ดิวอี้
ข. รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี
ค. ซิกมันด์ ฟรอยด์
ง. เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน

11. ผู้ที่คิดค้น วิธีสอนแบบ CIPPA MODEL คือ
ก. จอห์น ดิวอี้
ข. รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี
ค. ซิกมันด์ ฟรอยด์
ง. เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน

12. วิธีสอนแบบ CIPPA MODEL อักษร C หมายถึงข้อใด
ก. C = ผู้เรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
ข. C = ผู้เรียนมีปฎิสัมพันธ์ต่อกัน
ค. C = ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตัวเอง
ง. C = ผู้เรียนมีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกายในการทำกิจกรรม

13. ข้อใดไม่เป็นการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์
ก. การเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมุติ
ข. การเรียนรู้แบบแสดงละคร
ค. การเรียนรู้แบบสถานการณ์จำลอง
ง. การเรียนรู้แบบใช้ครูเป็นฐาน

14. ครูสมพงษ์ให้นักเรียนชั้น ป.6 เข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่สร้างขึ้นมา เพื่อฝึกการแก้ปัญหาตัดสินใจ ตามสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ ครูสมพงษ์ได้จัดการเรียนรู้แบบใด
ก. การเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมุติ
ข. การเรียนรู้แบบแสดงละคร
ค. การเรียนรู้แบบสถานการณ์จำลอง
ง. การเรียนรู้แบบใช้เกม

15. ข้อใดไม่เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี
ก. ศูนย์การเรียน
ข. ชุดการสอน
ค. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ง. E-Commerce

16. ครูสมหญิงใช้สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์ (Computer – Assisted Instruction) จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ครูสมหญิงได้จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีแบบใด
ก. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ข. E-Learning
ค. ศูนย์การเรียน
ง. ชุดการสอน

17. ผู้ที่คิดค้น วิธีสอนแบบหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats) คือ
ก. จอห์น ดิวอี้
ข. รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี
ค. ซิกมันด์ ฟรอยด์
ง. เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน

18. หมวกสีใดไม่อยู่ในวิธีสอนแบบหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats)
ก. หมวกสีชมพู
ข. หมวกสีขาว
ค. หมวกสีแดง
ง. หมวกสีเขียว

19. ครูธวัชชัยจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์โดยตรง ได้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ได้ทำการทดลองและพิสูจน์ รู้จักวิธีแก้ปัญหาทำงานอย่างมีขั้นตอน รู้จักวางแผนการทำงาน ฝึกคิดวิเคราะห์ เป็นผู้นำผู้ตาม ครูธวัชชัยได้จัดการเรียนรู้แบบใด
ก. จัดการเรียนรู้แบบครูเป็นฐาน
ข. จัดการเรียนรู้แบบเทคโนโลยี
ค. จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ง. จัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญา

20. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีทั้งหมดกี่ประเภท
ก. 1 ประเภท โครงงานวิทยาศาสตร์
ข. 2 ประเภท โครงงานวิทยาศาสตร์, โครงงานอาชีพ
ค. 3 ประเภท โครงงานวิทยาศาสตร์, โครงงานอาชีพ, โครงงานครู
ง. 4 ประเภท โครงงานวิทยาศาสตร์, โครงงานอาชีพ, โครงงานครู, โครงงานนักเรียน

21. ผู้ใด ได้กล่าวเกี่ยวกับแนวคิด พหุปัญญา ที่ว่า “คนเราทุกคนล้วนมีความฉลาด แต่ความฉลาดของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลย”
ก. เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน
ข. โฮเวิรด์ การ์ดเนอร์
ค. จอห์น ดิวอี้
ง. ซิกมันด์ ฟรอยด์

22. พหุปัญญา เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อใด
ก. ความเก่งความฉลาดของบุคคล
ข. ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนา
ค. ความมีสติ ความรู้ตัว
ง. ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

23. ความสามารถทางปัญญาของมนุษย์ตาม ทฤษฎีพหุปัญญา แบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ด้าน
ก. แบ่งออกเป็น 4 ด้าน
ข. แบ่งออกเป็น 8 ด้าน
ค. แบ่งออกเป็น 12 ด้าน
ง. แบ่งออกเป็น 16 ด้าน

24. ข้อใดเป็นการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ
ก. BBL (Brain Based Learning)
ข. PBL (Problem Based Learning)
ค. Backward Design
ง. Individual Development Plan

25. ข้อใดเป็นการเรียนรู้ที่ใช้โครงสร้างและหน้าที่ของสมองเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ก. BBL (Brain Based Learning)
ข. PBL (Problem Based Learning)
ค. Backward Design
ง. Individual Development Plan

26. ข้อใดเป็นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นตัวกระตุ้นเน้นกิจกรรมของผู้เรียนเป็นหลัก
ก. BBL (Brain Based Learning)
ข. PBL (Problem Based Learning)
ค. Backward Design
ง. Individual Development Plan

27. แผนพัฒนาสมอง ตรงกับข้อใด
ก. BBL (Brain Based Learning)
ข. PBL (Problem Based Learning)
ค. Backward Design
ง. Individual Development Plan

28. แผนพัฒนาสมอง ตรงกับข้อใด
ก. BBL (Brain Based Learning)
ข. PBL (Problem Based Learning)
ค. Backward Design
ง. Individual Development Plan

29. EAP: Experiential Activities Planning มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. การเรียนรู้โดยการจัดประสบการณ์
ข. การเรียนรู้โดยความเก่งความฉลาดของบุคคล
ค. การเรียนรู้โดยการมีสติ ความรู้ตัว
ง. การเรียนรู้โดยมีผู้เรียนและผู้สอนเป็นฐาน

30. “การเรียนรู้ที่มีความหมายแก่ผู้เรียน” ข้อใดให้ความหมายถูกต้องที่สุด
ก. การนำความรู้ไปต่อยอดเรียนต่อในระดับชั้นต่อไปได้
ข. การเรียนรู้ที่มีชุมชนสังคมมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ค. การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
ง. การเรียนที่ผู้เรียนค้นพบด้วยตนเอง มีส่วนทำให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและจดจำได้ดี


เฉลยข้อสอบบรรจุครู วิชาการศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนรู้ 

1. ข้อใดถือว่าไม่ใช่การจัดการศึกษา ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 
ง. การศึกษาตลอดชีวิต

2. ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักในข้อใด
ก. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด

3. ข้อใด ไม่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
ก. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสอนของครูเป็นสำคัญ

4. เหตุใด ครูต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
ค. เพื่อนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย

5. ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตรงกับข้อใด
ง. การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

6. การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน โดยการผสมผสานหลักสูตรความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ เข้าด้วยกันมีความหมาย ตรงกับข้อใด
ข. กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ

7. ข้อใด ไม่ใช่รูปแบบของการบูรณาการ
ง. บูรณาการแบบเดี่ยว

8. ครูวิชาภาษาไทยสอนเรื่องการเขียนเรียงความ ครูวิชาคอมพิวเตอร์สอนเรื่องการพิมพ์เอกสาร ครูทั้งสองท่านนี้สามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในแบบใด
ข. บูรณาการแบบคู่ขนาน

9. ครูวิชาสังคมสอนเรื่องธรรมชาติ ครูวิชาภาษาไทยสอนเรื่องคำศัพท์ธรรมชาติ ครูวิชาคอมพิวเตอร์นำคลิปวีดีโอวิธีการรักษาธรรมชาติมาให้นักเรียนดู ครูทั้งสามท่านนี้สามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในแบบใด
ค. บูรณาการแบบสหวิทยาการ

10. Learning By Doing เป็นวาทะของนักจิตวิทยา คนใด
ก. จอห์น ดิวอี้

11. ผู้ที่คิดค้น วิธีสอนแบบ CIPPA MODEL คือ
ข. รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี

12. วิธีสอนแบบ CIPPA MODEL อักษร C หมายถึงข้อใด
ค. C = ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตัวเอง

13. ข้อใดไม่เป็นการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์
ง. การเรียนรู้แบบใช้ครูเป็นฐาน

14. ครูสมพงษ์ให้นักเรียนชั้น ป.6 เข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่สร้างขึ้นมา เพื่อฝึกการแก้ปัญหาตัดสินใจ ตามสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ ครูสมพงษ์ได้จัดการเรียนรู้แบบใด
ค. การเรียนรู้แบบสถานการณ์จำลอง

15. ข้อใดไม่เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี
ง. E-Commerce

16. ครูสมหญิงใช้สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์ (Computer – Assisted Instruction) จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ครูสมหญิงได้จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีแบบใด
ก. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

17. ผู้ที่คิดค้น วิธีสอนแบบหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats) คือ
ง. เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน

18. หมวกสีใดไม่อยู่ในวิธีสอนแบบหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats)
ก. หมวกสีชมพู

19. ครูธวัชชัยจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์โดยตรง ได้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ได้ทำการทดลองและพิสูจน์ รู้จักวิธีแก้ปัญหาทำงานอย่างมีขั้นตอน รู้จักวางแผนการทำงาน ฝึกคิดวิเคราะห์ เป็นผู้นำผู้ตาม ครูธวัชชัยได้จัดการเรียนรู้แบบใด
ค. จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

20. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีทั้งหมดกี่ประเภท
ข. 2 ประเภท โครงงานวิทยาศาสตร์, โครงงานอาชีพ

21. ผู้ใด ได้กล่าวเกี่ยวกับแนวคิด พหุปัญญา ที่ว่า “คนเราทุกคนล้วนมีความฉลาด แต่ความฉลาดของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลย”
ข. โฮเวิรด์ การ์ดเนอร์

22. พหุปัญญา เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อใด
ก. ความเก่งความฉลาดของบุคคล

23. ความสามารถทางปัญญาของมนุษย์ตาม ทฤษฎีพหุปัญญา แบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ด้าน
ข. แบ่งออกเป็น 8 ด้าน

24. ข้อใดเป็นการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ
ค. Backward Design

25. ข้อใดเป็นการเรียนรู้ที่ใช้โครงสร้างและหน้าที่ของสมองเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ก. BBL (Brain Based Learning)

26. ข้อใดเป็นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นตัวกระตุ้นเน้นกิจกรรมของผู้เรียนเป็นหลัก
ข. PBL (Problem Based Learning)

27. แผนพัฒนาสมอง ตรงกับข้อใด
ง. Individual Development Plan

28. แผนพัฒนาสมอง ตรงกับข้อใด
ง. Individual Development Plan

29. EAP: Experiential Activities Planning มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. การเรียนรู้โดยการจัดประสบการณ์

30. “การเรียนรู้ที่มีความหมายแก่ผู้เรียน” ข้อใดให้ความหมายถูกต้องที่สุด
ง. การเรียนที่ผู้เรียนค้นพบด้วยตนเอง มีส่วนทำให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและจดจำได้ดี

ขอขอบคุณ ผู้แต่ง เว็บไซค์ครูเชียงรายดอทเน็ต

คำที่ค้นหาบ่อย สอบราชการ สอบ สอบ กพ. ติวสอบ เตรียมสอบ แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่น สมัครสอบ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล ประกาศสอบ งานราชการ กศน. สมัครสอบ กศน. ข้าราชการ ครู กศน. ครูผู้ช่วย นักจดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา คู่มือสอบ สอบตำรวจ ทหาร เปิดสอบ สอบ ทดสอบ ข้อสอบ GAT PAT O-NET N-NET