แนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 30 ข้อ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบบรรจุครู วิชาการศึกษา เรื่อง หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตร 51) 30 ข้อ พร้อมเฉลย

 

1. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ องค์ประกอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ก. โครงสร้างเวลาเรียน
ข. คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ค. มาตรฐานการเรียนรู้
ง. เกณฑ์การจบหลักสูตร

2. ข้อใดเป็นเป้าหมายสำคัญ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ก. หลักการของหลักสูตร
ข. สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
ค. มาตรฐานการเรียนรู้
ง. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

3. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มีจุดมุ่งหมายตรงกับข้อใด มากที่สุด
ก. เพื่อเน้นการปฏิบัติตามสภาพจริง
ข. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ค. เพื่อตัดสินผลการเรียน
ง. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และตัดสินผลการเรียน

4. ข้อใด ไม่ใช่ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ก. ความสามารถในการสื่อสาร
ข. ความสามารถในการคิด
ค. ความสามารถในการใช้ชีวิต
ง. ความสามารถในการแก้ปัญหา

5. ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
ก. รักชาติ ศาสนา กษัตริย์
ข. มุ่งมั่นในการเรียน
ค. มีวินัย
ง. รักความเป็นไทย

6. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน คาดหวังสิ่งใดให้เกิดกับผู้เรียนมากที่สุด
ก. คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
ข. การบูรณาการการเรียนรู้
ค. การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ง. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

7. มาตฐานการเรียนรู้ มีองค์ประกอบทั้งหมดกี่ส่วน
ก. มีองค์ประกอบทั้งหมด 1 ส่วน (K) ความรู้
ข. มีองค์ประกอบทั้งหมด 2 ส่วน (K) สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ , (P) คุณธรรม จริยธรรม
ค. มีองค์ประกอบทั้งหมด 3 ส่วน (K) สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ , (P) คุณธรรม จริยธรรม , (A) กระบวนการ
ง. มีองค์ประกอบทั้งหมด 4 ส่วน (K) สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ , (P) คุณธรรม จริยธรรม , (A) กระบวนการ , (N) ความรู้


8. การเรียนรู้แบบ BBL (Brain Based Learning) มีความหมาย ตรงกับข้อใด
ก. การเรียนรู้ที่ใช้ครูเป็นศูนย์กลาง เพื่อกระตุ้นสมอง
ข. การเรียนรู้โดยใช้สมองซีกซ้าย เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นสมอง
ค. การเรียนรู้โดยใช้สมองซีกขวา เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นสมอง
ง. การเรียนรู้ที่ใช้โครงสร้างและหน้าที่ของสมอง เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

9. สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฎิบัติได้ ตรงกับข้อใด
ก. สาระการเรียนรู้
ข. มาตรฐานการเรียนรู้
ค. ตัวชี้วัด
ง. หลักสูตรแกนกลางการศึกษา

10. ระดับการศึกษาภาคบังคับ ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้ตัวชี้วัดใดเป็นเป้าหมาย
ก. ตัวชี้วัดชั้นปี
ข. ตัวชี้วัดช่วงชั้น
ค. ตัวชี้วัดช่วงชั้นปี
ง. ตัวชี้วัดชั้นปีช่วงชั้น

11. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ใช้ตัวชี้วัดใด เป็นเป้าหมาย
ก. ตัวชี้วัดชั้นปี
ข. ตัวชี้วัดช่วงชั้น
ค. ตัวชี้วัดช่วงชั้นปี
ง. ตัวชี้วัดชั้นปีช่วงชั้น

12. สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย
ก. (K) ความรู้
ข. (K) สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ , (P) คุณธรรม จริยธรรม
ค. (K) สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ , (P) คุณธรรม จริยธรรม , (A) กระบวนการ
ง. (K) สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ , (P) คุณธรรม จริยธรรม , (A) กระบวนการ , (N) ความรู้

13. ข้อใดไม่ใช่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง 51
ก. กิจกรรมแนะแนว
ข. กิจกรรมนักเรียน
ค. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ง.  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

14. ข้อใดไม่ใช่ การจัดระดับการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ระดับก่อนประถมศึกษา
ข. ระดับประถมศึกษา
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

15. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับการจัดเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ระดับประถมศึกษาจัดเวลาเรียนเป็นรายภาค ระดับมัธยมศึกษาจัดการเรียนเป็นรายปี
ข. ระดับประถมศึกษาจัดเวลาเรียนเป็นรายปี ระดับมัธยมศึกษาจัดการเรียนเป็นรายภาค
ค. ระดับประถมศึกษาจัดเวลาเรียนเป็นรายภาค ระดับมัธยมศึกษาจัดการเรียนเป็นรายเทอม
ง. ระดับประถมศึกษาจัดเวลาเรียนเป็นรายเทอม ระดับมัธยมศึกษาจัดการเรียนเป็นรายภาค

16. ผู้เรียนอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นเครื่องมือที่นำพาตนเองไปสู่เป้าหมาย เป็นการจัดการเรียนการสอนตรงกับข้อใด
ก. เป็นการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นที่ครูเป็นศูนย์กลาง
ข. เป็นการจัดการเรียนรู้ โดยมีโรงเรียนเป็นฐาน
ค. เป็นการจัดการเรียนรู้ ที่นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ง. เป็นการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

17. เครื่องมือสำคัญในข้อใด ที่ส่งเสริมสนับสนุน การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตร
ก. สื่อการเรียนรู้
ข. ผู้ปกครองและชุมชน
ค. การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ
ง. เทคนิคและวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้

18. “ผู้สอนศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเลือกใช้สื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้” ข้อความข้างต้นนี้ตรงกับข้อใด
ก. กระบวนการออกแบบสื่อการเรียนรู้
ข. กระบวนการเรียนรู้
ค. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ง. การออกแบบการจัดการเรียนรู้

19. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็นกี่ระดับ มีอะไรบ้าง
ก. แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ระดับชั้นเรียน , ระดับสถานศึกษา
ข. แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ระดับชั้นเรียน , ระดับสถานศึกษา , ระดับเขตพื้นที่การศึกษา , ระดับชาติ
ค. แบ่งออกเป็น 6 ระดับ ระดับชั้นเรียน , ระดับกลุ่มสาระ , ระดับสถานศึกษา , ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชาติ , ระดับโลก
ง. แบ่งออกเป็น 8 ระดับ ระดับบุคคล , ระดับชั้นเรียน , ระดับกลุ่มสาระ , ระดับสถานศึกษา , ระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา , ระดับชาติ , ระดับโลก


20. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ อยู่บนหลักการพื้นฐานใด
ก. ประเมินเพื่อประกอบพิจารณาความดีความชอบของครู
ข. ประเมินเพื่อการตัดเกรด
ค. ประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน และตัดสินผลการเรียน
ง. ประเมินเพื่อวางแผนทำวิจัยในชั้นเรียน

21. การประเมินที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดเป็นการประเมินในระดับใด
ก. ระดับชั้นเรียน
ข. ระดับสถานศึกษา
ค. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ระดับชาติ

22. เครื่องมือวัดผลที่ดีจะต้องเขียนขึ้นโดยอาศัยสิ่งใด
ก. กิจกรรมการเรียนการสอน
ข. เนื้อหา
ค. จุดประสงค์
ง. เนื้อหาของบทเรียน

23. ระดับผลการเรียน “2” มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ
ข. ผลการเรียนต้องปรับปรุง
ค. ผลการเรียนพอใช้
ง. ผลการเรียนปานกลาง

24. การวัดประเมินผลระดับใด ดำเนินการเพื่อการตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นรายปีและรายภาค
ก. ระดับชั้นเรียน
ข. ระดับสถานศึกษา
ค. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ระดับชาติ

25. ข้อใดไม่ถูกต้อง ในการตัดสินผลการเรียน
ก. ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินทุกรายวิชา
ข. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด
ค. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินเฉพาะ ในด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน
ง. ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด

26. คุณภาพของแบบทดสอบข้อใดสำคัญที่สุด
ก. ความยากง่าย
ข. ค่าอำนาจจำแนก
ค. จำนวนข้อสอบ
ง. ความตรงและความเที่ยง

27. เอกสารใด ไม่ใช่เอกสารหลักฐานการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
ก. ระเบียนแสดงผลการเรียน
ข. ประกาศนียบัตร
ค. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
ง. แบบรายงานประจำตัวนักเรียน

28. เอกสารใด ไม่ใช่เอกสารหลักฐานการศึกษา ที่สถานศึกษากำหนด
ก. ประกาศนียบัตร
ข. แบบรายงานประจำตัวนักเรียน
ค. แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา
ง. ระเบียนสะสมใบรับรองผลการเรียน

29. ง22103 ตรงกับข้อใด 
ก. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 2
ข. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 3
ค. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ง. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

30. ง22103 หมายเลขลำดับแรก ที่ขีดเส้นใต้ มีความหมายตรงกับข้อใด 
ก. กลุ่มสาระการเรียนรู้
ข. ระดับการศึกษา
ค. ปีในระดับการศึกษา
ง. ประเภทรายวิชา


เฉลยข้อสอบบรรจุครู วิชาการศึกษา เรื่อง หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

1. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ องค์ประกอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ข. คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

2. ข้อใดเป็นเป้าหมายสำคัญ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ค. มาตรฐานการเรียนรู้

3. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มีจุดมุ่งหมายตรงกับข้อใด มากที่สุด
ง. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และตัดสินผลการเรียน

4. ข้อใด ไม่ใช่ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ค. ความสามารถในการใช้ชีวิต

5. ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
ข. มุ่งมั่นในการเรียน

6. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน คาดหวังสิ่งใดให้เกิดกับผู้เรียนมากที่สุด
ก. คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้

7. มาตฐานการเรียนรู้ มีองค์ประกอบทั้งหมดกี่ส่วน
ค. มีองค์ประกอบทั้งหมด 3 ส่วน (K) สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ , (P) คุณธรรม จริยธรรม , (A) กระบวนการ

8. การเรียนรู้แบบ BBL (Brain Based Learning) มีความหมาย ตรงกับข้อใด
ง. การเรียนรู้ที่ใช้โครงสร้างและหน้าที่ของสมอง เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

9. สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฎิบัติได้ ตรงกับข้อใด
ค. ตัวชี้วัด

10. ระดับการศึกษาภาคบังคับ ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้ตัวชี้วัดใดเป็นเป้าหมาย
ก. ตัวชี้วัดชั้นปี

11. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ใช้ตัวชี้วัดใด เป็นเป้าหมาย
ข. ตัวชี้วัดช่วงชั้น

12. สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย
ค. (K) สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ , (P) คุณธรรม จริยธรรม , (A) กระบวนการ

13. ข้อใดไม่ใช่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง 51
ง.  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

14. ข้อใดไม่ใช่ การจัดระดับการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ระดับก่อนประถมศึกษา

15. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับการจัดเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. ระดับประถมศึกษาจัดเวลาเรียนเป็นรายปี ระดับมัธยมศึกษาจัดการเรียนเป็นรายภาค

16. ผู้เรียนอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นเครื่องมือที่นำพาตนเองไปสู่เป้าหมาย เป็นการจัดการเรียนการสอนตรงกับข้อใด
ง. เป็นการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

17. เครื่องมือสำคัญในข้อใด ที่ส่งเสริมสนับสนุน การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตร
ก. สื่อการเรียนรู้

18. “ผู้สอนศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเลือกใช้สื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้” ข้อความข้างต้นนี้ตรงกับข้อใด
ง. การออกแบบการจัดการเรียนรู้

19. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็นกี่ระดับ มีอะไรบ้าง
ข. แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ระดับชั้นเรียน , ระดับสถานศึกษา , ระดับเขตพื้นที่การศึกษา , ระดับชาติ

20. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ อยู่บนหลักการพื้นฐานใด
ค. ประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน และตัดสินผลการเรียน

21. การประเมินที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดเป็นการประเมินในระดับใด
ก. ระดับชั้นเรียน

22. เครื่องมือวัดผลที่ดีจะต้องเขียนขึ้นโดยอาศัยสิ่งใด
ค. จุดประสงค์

23. ระดับผลการเรียน “2” มีความหมายตรงกับข้อใด
ค. ผลการเรียนพอใช้

24. การวัดประเมินผลระดับใด ดำเนินการเพื่อการตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นรายปีและรายภาค
ข. ระดับสถานศึกษา

25. ข้อใดไม่ถูกต้อง ในการตัดสินผลการเรียน
ค. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินเฉพาะ ในด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน

26. คุณภาพของแบบทดสอบข้อใดสำคัญที่สุด
ง. ความตรงและความเที่ยง

27. เอกสารใด ไม่ใช่เอกสารหลักฐานการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
ง. แบบรายงานประจำตัวนักเรียน

28. เอกสารใด ไม่ใช่เอกสารหลักฐานการศึกษา ที่สถานศึกษากำหนด
ก. ประกาศนียบัตร

29. ง22103 ตรงกับข้อใด 
ค. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

30. ง22103 หมายเลขลำดับแรก ที่ขีดเส้นใต้ มีความหมายตรงกับข้อใด 
ข. ระดับการศึกษา

 

ขอขอบคุณ ผู้แต่ง เว็บไซค์ครูเชียงรายดอทเน็ต

คำที่ค้นหาบ่อย สอบราชการ สอบ สอบ กพ. ติวสอบ เตรียมสอบ แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่น สมัครสอบ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล ประกาศสอบ งานราชการ กศน. สมัครสอบ กศน. ข้าราชการ ครู กศน. ครูผู้ช่วย นักจดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา คู่มือสอบ สอบตำรวจ ทหาร เปิดสอบ สอบ ทดสอบ ข้อสอบ GAT PAT O-NET N-NET