กดติดตามช่องได้จากลิงค์นี้เพื่อไม่พลาดจากการอัพเดทข่าวใหม่ๆ

1.ข้อใดไม่ใช่ความหมายของคำว่าบุคลากรทางการศึกษา
ก.ครู
ข.ผู้บริหารสถานศึกษา
ค.ผู้บริหารการศึกษา
ง.ศึกษานิเทศก์

2.ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติคือใคร
ก.นายกรัฐมนตรี
ข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค.เลขาธิการ สพฐ.
ง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

3.ครอบครัวซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษาต้องมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับใด
ก.มัธยมศึกษาตอนต้น
ข.มัธยมศึกษาตอนปลาย
ค.อนุปริญญา
ง.ปริญญาตรี


4.การจัดการศึกษามีกี่รูปแบบ
ก.2 รูปแบบ
ข.3 รูปแบบ
ค.4 รูปแบบ
ง.5 รูปแบบ

5.การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษาและระยะเวลาในการจัดการศึกษา เป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบใด
ก.การศึกษาในระบบ
ข.การศึกษานอกระบบ
ค.การศึกษาตลอดชีวิต
ง.การศึกษาตามอัธยาศัย

6.คณะกรรมการเทียบโอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวนเท่าใด
ก.ไม่เกิน 3 คน
ข.ไม่น้อยกว่า 3 คน
ค.ไม่เกิน 5 คน
ง.ไม่น้อยกว่า 5 คน

7.การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ
ก.2 ระดับ
ข.3 ระดับ
ค.4 ระดับ
ง.5 ระดับ


8.ข้อใดไม่ใช่ระดับการศึกษาในระบบ
ก.การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
ข.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค.การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ง.ถูกทุกข้อ

9.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก.การจัดการศึกษาต้องเน้นความรู้และทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข.การจัดการศึกษาต้องเน้นความรู้ที่เกี่ยวกับศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม
ค.การจัดการศึกษาต้องเน้นความรู้และทักษะด้านคณิตศาตร์และด้านภาษาโดยเน้นการใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง
ง.ถูกทุกข้อ

10.กระทรวงศึกษาธิการมีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปของสภาคณะกรรมการกี่องค์กร
ก.3 องค์กร
ข.4 องค์กร
ค.5 องค์กร
ง.6 องค์กร

 คำที่ค้นหาบ่อย สอบราชการ สอบ สอบ กพ. ติวสอบ เตรียมสอบ แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่น สมัครสอบ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล ประกาศสอบ งานราชการ กศน. สมัครสอบ กศน. ข้าราชการ ครู กศน. ครูผู้ช่วย นักจดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา คู่มือสอบ สอบตำรวจ ทหาร เปิดสอบ สอบ ทดสอบ ข้อสอบ GAT PAT O-NET N-NET

📌 แนวข้อสอบกพ.
แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก + เฉลย กว่า 600 ข้อ ชุดที่ 3
แจกฟรี!! แนวข้อสอบ กพ. 2561 จำนวน 100 ข้อ พร้อมเฉลย
แจกฟรี!! แนวข้อสอบ กพ. 500 ข้อ พร้อมเฉลย...

📌 แนวข้อสอบ กศน.
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ชุดที่6 พร้อมเฉลย (มีคลิป)
แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ชุดที่5 พร้อมเฉลย (มีคลิป)
แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ชุดที่4 พร้อมเฉลย (มีคลิป)

📌 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย.
รีบแชร์ด่วน ลิงค์เดียวจบ!!! รวมลิงค์แนวข้อสอบครู พร้อมเฉลย ชุดที่ 1
แนวข้อสอบบรรจุครู จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 35 ข้อ พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบบรรจุครู การพัฒนาผู้เรียน 35 ข้อ พร้อมเฉลย


📌 แนวข้อสอบ ตำรวจ.

📌 แนวข้อสอบ GAT

📌 แนวข้อสอบ PAT


📌 แนวข้อสอบ O-NET ป.6

📌 แนวข้อสอบ O-NET ม.3

📌 แนวข้อสอบ O-NET ม.6