กดติดตามช่องได้จากลิงค์นี้เพื่อไม่พลาดจากการอัพเดทข่าวใหม่ๆ https://bit.ly/2HNAsCt

สำนักงาน กศน. ประกาศ  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และ ภาคความรู้ควมสมารถที่ช้เพาะตำแหน่ง(ภาคข) ในวันอาทิตย์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒  ณ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งชันเพื่อบรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการเป็นข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓ ด.๒) ตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงาน กศน.ตามบัญชี

รายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันทุกรายทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

๑, การประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้าสอบในครั้งนี้ ได้ตรวจเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงตามที่ผู้สมัครสอบครับรองตนองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสบัติทั่ไปไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันรายใด

เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือหากมีการให้ข้อมูล อันเป็นเท็จจะหมดสิทธิ หรือถูกยกเลิก หรือถูกเฬิกถอนสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้ง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ต้องถูกเพิกถอนคำสั่งบรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้

๒. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันๆ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ๑ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบแข่งขันที่ไม่มีชื่อตามประกาศนี้ หากยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตาม ที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน โปรดนำหลักสูตรไปแสดงต่อเจ้าหน้ที่ ณ กลุ่มการเจ้าหน้ที่ สำนักงาน กศน. ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ เพื่อจะได้พิจารณาตรวจคุณสมบัติอีกครั้ง หากเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพิ่มเติมต่อไป หากพันกำหนดตามประกาศที่แจ้งจะไม่รับพิจารณา

๓. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และ ภาคความรู้ควมสมารถที่ช้เพาะตำแหน่ง(ภาคข) ในวันอาทิตย์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒  ณ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรางสอบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ๒

๔. ผังที่นั่งสอบ ห้อง The Deck ๓ อาคาร The Deck ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรายละเอียดการสอบคำที่ค้นหาบ่อย สอบราชการ สอบ สอบ กพ. ติวสอบ เตรียมสอบ แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่น สมัครสอบ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล ประกาศสอบ งานราชการ กศน. สมัครสอบ กศน. ข้าราชการ ครู กศน. ครูผู้ช่วย นักจดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา คู่มือสอบ สอบตำรวจ ทหาร เปิดสอบ สอบ ทดสอบ ข้อสอบ GAT PAT O-NET N-NET
 
📌 แนวข้อสอบ กศน.

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กศน. ชุดที่ 4

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กศน. ชุดที่ 3

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กศน. ชุดที่ 2

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กศน. ชุดที่ 1
📌 แนวข้อสอบ ตำรวจ

📌 แนวข้อสอบ GAT

📌 แนวข้อสอบ PAT


📌 แนวข้อสอบ O-NET ป.6

📌 แนวข้อสอบ O-NET ม.3

📌 แนวข้อสอบ O-NET ม.6