longsob.me เว็บนี้มีแต่ให้ | ลองสอบดอทมี | ประกาศสอบ | งานราชการ | ติวสอบ | ครูผู้ช่วย | สมัครสอบ | ครูพร้อม
ว3/2564 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 26 มกราคม 2564
สำรวจสถานที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ
รายชื่อ กศน.อำเภอ 217 แห่ง ที่จะได้รับการประเมินภายนอกจาก สมศ. ประจำปี 2564
การสำรวจข้อมูลการใช้งานของระบบอินเทร์เน็ต โครงการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน
การเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2/2563
เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม)
ผลการคัดกรอง สถานศึกษา กศน. ประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563
การคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำสั่งคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์และแบบประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564
การกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
การเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบ และพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
การสำรวจความคิดเห็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน