กดติดตามช่องได้จากลิงค์นี้เพื่อไม่พลาดจากการอัพเดทข่าวใหม่ๆ

กศน.จังหวัดศรีสะเกษ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ เรื่องการสรรหาเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ผู้ประสงค์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษา นอกโรงเรียน ต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ดังนี้ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือศึกษา ศาสตรบัณฑิต ที่ ก.ค.ศ. รับรอง
2) กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครูให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนได้
3) ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
4) หากผู้มีคุณสมบัติดังกล่าว ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว ถ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบในตำแหน่งครูผู้ช่วย จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. และคุรุสภา กำหนด โดยคุณสมบัติของการเป็น ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ไม่ผูกพันกับคุณสมบัติการสมัครสอบครูผู้ช่วยแต่อย่างใด


2 .นักวิชาการตรวจสอบภายใน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1)ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ากว่าปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี การบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์
2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
2) มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี


4. เจ้าพนักงานพัสดุ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13,800บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2) มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี



การรับสมัคร
สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดวันรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 โดยผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครให้ดาวน์โหลด บัตรประจำตัวผู้สมัคร ใบสมัคร แบบเสนอผลงานและแนวทางการการพัฒนางานตามแบบที่กำหนด แบบชำระ เงินค่าธรรมเนียมการสอบ ทางเว็บไซต์สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ และกรอกรายละเอียด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย และจัดส่งเอกสารประกอบการรับสมัครทั้งหมดทางไปรษณีย์หรือ ระบบขนส่งเอกชน ปิดผนึกและจ่าหน้าซองถึง กลุ่มอำนวยการ งานบุคลากร (สมัคร สอบพนักงานราชการทั่วไป) สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ 350 หมู่ 5 ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนอง ครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 (ตามวัน ประทับตราส่งเท่านั้น) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 045-612601 งานบริหาร บุคลากร

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร
 



คำที่ค้นหาบ่อย สอบราชการ สอบ สอบ กพ. ติวสอบ เตรียมสอบ แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่น สมัครสอบ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล ประกาศสอบ งานราชการ กศน. สมัครสอบ กศน. ข้าราชการ ครู กศน. ครูผู้ช่วย นักจดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา คู่มือสอบ สอบตำรวจ ทหาร เปิดสอบ สอบ ทดสอบ ข้อสอบ GAT PAT O-NET N-NET





ประกาศสอบ
สำนักงาน กศน. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ของสำนักงาน กศน. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศ
สำนักงาน กศน. ประกาศผังที่นั่งสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สำนักงาน กศน. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ   ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม2565 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารศูนย์ปร
สำนักงาน กศน. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  ตำแหน่งประเกทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ    จำนวน 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 มกราคม 2565