แจกแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ชุดที่ 3

21.  ระบบบัญชีไม่สมบูรณ์แบบมีความหมายอย่างไร
ก.  มีลักษณะการบันทึกบัญชีเหมือนกับระบบบัญชีคู่
ข.  ระบบบัญชีที่มีการบันทึกบัญชีที่เกิดขึ้นไม่มากนัก
ค.  ระบบบัญชีที่มีการบันทึกบัญชีที่เกิดขึ้นอย่างไม่สมบูรณ์แบบตามหลักบัญชีคู่
ง.   ระบบบัญชีที่มีการบันทึกบัญชีที่เกิดขึ้นอย่างไม่สมบูรณ์แบบตามหลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
ตอบ  ค.

22.  ระบบบัญชีไม่สมบูรณ์แบบ  เมื่อรายการค้าเกิดขึ้นและบันทึกในสมุดรายวันแล้วอาจจะไม่มีการผ่านรายการแยกประเภทยกเว้นบัญชีใด
ก.  ยกเว้นบัญชีลูกหนี้เท่านั้น
ข.  ยกเว้นบัญชีเจ้าหนี้เท่านั้น
ค.  ยกเว้นบัญชีสินค้าคงเหลือเท่านั้น
ง.   ยกเว้นบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้เท่านั้น
ตอบ  ง.

23.  การคำนวณหากำไรขาดทุนในระบบบัญชีที่ไม่สมบูรณ์แบบอาจใช้วิธีใด
ก.  เปรียบเทียบทุน
ข.  วิเคราะห์รายละเอียดประกอบงบกำไรขาดทุน
ค.  เปรียบเทียบทุนและวิเคราะห์รายละเอียดประกอบงบกำไรขาดทุน
ง.   วิธีเดียวกับระบบบัญชีคู่
ตอบ  ค.

24.  ข้อใด  “ไม่ใช่”  รายการตัดบัญชีระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา
ก.  สินค้าส่งไปสาขา  -  สินค้ารับจากสำนักงานใหญ่
ข.  สินค้าส่งคืนให้สำนักงานใหญ่  -  สินค้ารับคืนจากสาขา
ค.  เดินสะพัดสำนักงานใหญ่  -  เดินสะพัดสาขา
ง.   สาขาซื้อสินค้าเป็นเงินสด
ตอบ  ง.

25.  ข้อใดคือลักษณะการลงทุนของกิจการร่วมค้า
ก.  บันทึกรายการรวมไปกับการขาดทุนตามปกติ
ข.  บันทึกรายการแยกจากการขายตามปกติ
ค.  บันทึกรายการตามหลักบัญชีเดี่ยวหรือหลักบัญชีคู่ก็ได้
ง.   บันทึกรายการรวมหรือบันทึกรายการแยกจากการขายตามปกติ
ตอบ  ง.

26.  ข้อใด  “ไม่ใช่”  เป็นลักษณะของตัวแทน
ก.   เป็นใครก็ได้ที่มีความสามารถ
ข.   เป็นนิติบุคคล
ค.   มีสำนักงานในประเทศหรือต่างประเทศ
ง.    เป็นบุคคลธรรมดา
ตอบ  ก.

27.  กิจการผลิตกระดาษชำระยี่ห้อเจ๋งรวมกับกิจการผลิตกระดาษชำระยี่ห้อแจ๋วถือเป็นการรวมธุรกิจแบบใด
ก.  แนวตั้ง
ข.  แนวนอน
ค.  แบบผสม
ง.   แนวราบ
ตอบ  ข.

28.  ค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิจที่ไม่ถือเป็นต้นทุนได้แก่อะไร
ก.  ค่าธรรมเนียมผู้ริเริ่มก่อการ
ข.  ค่าจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ค.  ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย
ง.   ค่าสอบบัญชี
ตอบ  ข.

29.  การปริวรรคเงินตราหมายถึงอะไร
ก.  กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ข.  ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค.  แลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งไปสกุลหนึ่ง
ง.   แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาท
ตอบ  ง.

30.  หากซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ  US$  1,000  อัตราแลกเปลี่ยน  US$  1  =  ฿  41.40  คิดเป็นเงินไทย  เพื่อตั้งเป็นเจ้าหนี้กี่บาท
ก.  21,400
ข.  31,400
ค.  41,400
ง.   51,400
ตอบ  ค.

 

ที่มา  https://www.xn--12cby7cgh3dec8a8a9ab6ec2ukc5d.com/webboard/viewtopic/336

คำที่ค้นหาบ่อย สอบราชการ สอบ สอบ กพ. ติวสอบ เตรียมสอบ แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่น สมัครสอบ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล ประกาศสอบ งานราชการ กศน. สมัครสอบ กศน. ข้าราชการ ครู กศน. ครูผู้ช่วย นักจดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา คู่มือสอบ สอบตำรวจ ทหาร เปิดสอบ สอบ ทดสอบ ข้อสอบ GAT PAT O-NET N-NET