แจกแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ชุดที่ 2

11.  ข้อใดคือลักษณะการลงทุนของกิจการร่วมค้า
ก.  ผู้ร่วมค้าทุกคนต้องนำเงินสดมาลงทุน
ข.  เมื่อได้กำไรจากเงินที่ลงทุนจะนำไปบริจาคร่วมกัน
ค.  ข้อตกลงตามสัญญากำหนดให้มีอำนาจในการควบคุมร่วมกัน
ง.   หากใครนำเงินมาลงทุนมากที่สุดจะได้กำไร  ในอัตราส่วนมากที่สุด
ตอบ  ค.

12.  ข้อใดไม่ใช่ประเภทของธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจร่วมค้าได้
ก.   ธุรกิจการสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์
ข.   ธุรกิจการจัดสรรที่ดิน
ค.   ธุรกิจขายสินค้า
ง.    ธุรกิจการธนาคาร
ตอบ   ง.

13.  ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการทำธุรกิจร่วมค้า
ก.  ลดการเสี่ยงภัย
ข.  ประหยัดค่าใช้จ่าย
ค.  ได้กำไรมากขึ้น
ง.   รวบรวมเงินทุนและบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ
ตอบ  ค.

14.  วิธีบันทึกบัญชีแบบไม่เปิดบัญชีร่วมค้าของกิจการร่วมค้าเมื่อเปิดแยกประเภทของกิจการร่วมค้าจะดูสมุดบัญชีของใคร
ก.  สมุดบัญชีของคนที่เป็นผู้จัดการ
ข.  สมุดบัญชีของคนที่ทำหน้าที่ขาย
ค.  สมุดบัญชีของคนที่นำเงิน/สินค้ามาลงทุน
ง.   สมุดบัญชีของผู้ร่วมค้าคนใดคนหนึ่ง
ตอบ  ง.

15.  สิทธิส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า จะปรากฏในงบใดอย่างไร
ก.   งบดุล  ทางด้านหนี้สิน
ข.   งบกำไรขาดทุน  ถือเป็นรายได้
ค.   งบดุล  ทางด้านสินทรัพย์
ง.    งบกำไรขาดทุน  ถือเป็นค่าใช้จ่าย
ตอบ   ค.

16.  บัญชีทางด้านผู้รับฝากขายในทางบัญชีนั้น  เป็นบัญชีลักษณะใดได้บ้าง
ก.  บัญชีฝากขาย  เป็นบัญชีลูกหนี้
ข.  บัญชีฝากขาย  เป็นบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้
ค.  บัญชีรับฝากขาย  เป็นทั้งบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้
ง.  บัญชีรับฝากขาย  เป็นบัญชีเจ้าหนี้
ตอบ  ค.

17.  การแสดงรายการกำไรจากการขาย  ตามสัญญาผ่อนชำระรอตัดบัญชีในงบการเงิน จะแสดงอย่างไร
ก.  แสดงเป็นรายการหักจากขายตามสัญญาผ่อนชำระในงบกำไรขาดทุน
ข.  แสดงเป็นรายการหักจากกำไรขั้นต้นในงบกำไรขาดทุน
ค.  แสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนในงบดุล
ง.   แสดงเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบดุล
ตอบ  ง.

18.  หลักในการปิดบัญชีขายผ่อนขำระตามวิธีบันทึก  สินค้าแบบต่อเนื่องถ้าผลต่าง  Dr.  >  Cr.  แสดงถึงอะไร
ก.  แสดงว่ามีผลขาดทุนให้ปิดเข้าบัญชีกำไรขาดทุนทางด้าน  Dr.
ข.  แสดงว่ามีผลขาดทุนให้ปิดเข้าบัญชีกำไรขาดทุนทางด้าน  Cr.
ค.  แสดงว่ามีผลกำไรให้ปิดเข้าบัญชีกำไรขาดทุนด้าน  Cr.
ง.   แสดงว่ามีผลกำไรให้ปิดเข้าบัญชีกำไรขาดทุนด้าน  Dr.
ตอบ  ค.

19.  กิจการรับสินค้าแลกเปลี่ยนโดยถือเป็นเงินดาวน์  ณ  วันที่ขายสินค้าจะบันทึกบัญชีสินค้ารับ แลกเปลี่ยนด้านใดใช้ราคาใด
ก.  ด้าน  Dr.  ใช้ราคาที่ผู้คิดให้กับสินค้า
ข.  ด้าน  Dr.  ใช้ราคาที่หักค่าซ่อมแวมและหักกำไรขั้นต้นที่จะขายได้แล้ว
ค.  ด้าน  Cr.  ใช้ราคาที่ผู้คิดให้กับสินค้ารับแลกเปลี่ยน
ง.  ด้าน  Cr.  ใช้ราคาที่หักค่าซ่อมแซมและหักกำไรขั้นต้นที่จะขายได้แล้ว
ตอบ  ข.

 

ที่มา https://www.xn--12cby7cgh3dec8a8a9ab6ec2ukc5d.com/webboard/viewtopic/336

คำที่ค้นหาบ่อย สอบราชการ สอบ สอบ กพ. ติวสอบ เตรียมสอบ แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่น สมัครสอบ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล ประกาศสอบ งานราชการ กศน. สมัครสอบ กศน. ข้าราชการ ครู กศน. ครูผู้ช่วย นักจดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา คู่มือสอบ สอบตำรวจ ทหาร เปิดสอบ สอบ ทดสอบ ข้อสอบ GAT PAT O-NET N-NET