แจกแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ชุดที่ 1

1.  ข้อใดหมายถึงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ก.  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ
ข.  ที่ดิน  อาคาร  อุปกรณ์
ค.  ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
ง.   เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ตอบ  ข.

2.  รายการในข้อใดถือเป็นเงินสด
ก.  ธนาณัติ
ข.  เงินมัดจำจ่าย
ค.  เช็คลงวันที่ล่วงหน้า
ง.   เงินฝากธนาคารประเภทประจำ
ตอบ  ก.

3.  งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารทำขึ้นเพื่ออะไร
ก.  พิสูจน์ความถูกต้องของเงินฝากธนาคารทุกประเภท
ข.  พิสูจน์ความถูกต้องของเงินฝากธนาคารประเภทประจำ
ค.  พิสูจน์ความถูกต้องของเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
ง.   พิสูจน์ความถูกต้องของเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
ตอบ  ง.

4.  การทำงบประมาณเงินสดมีประโยชน์อย่างไร
ก.  เป็นการวางแผนการชำระหนี้
ข.  เป็นเครื่องมือในการวางแผนการขาย
ค.  เป็นเครื่องมือในการวางแผนการผลิต
ง.  เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้เงิน
ตอบ  ง.

5.  ถอนเงินจากธนาคารไปใช้ส่วนตัวต้องบันทึกในเล่มใด
ก.  สมุดรายวันทั่วไป
ข.  สมุดรายวันจ่ายเงิน
ค.  สมุดรายวันซื้อสินค้า
ง.   สมุดรายวันส่งคืนสินค้า
ตอบ  ข.

6.  หลังจากทำงบทดลองแล้วต้องทำงบอะไร
ก.  งบดุล
ข.  งบการเงิน
ค.  งบกำไรขาดทุน
ง.   กระดาษทำการ
ตอบ   ข.

7.  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของรายการค้า
ก.  เป็นรายการที่ต้องเก็บมาจากเอกสารของกิจการ
ข.  เป็นรายการที่ต้องนำมาวิเคราะห์เพื่อบันทึกรายการ
ค.  เป็นรายการที่ไม่มีผลกระทบต่อการเงินของกิจการ
ง.   เป็นรายการที่ก่อให้เกิดการโอนเงิน/สิ่งที่มูลค่าระหว่างกิจการกับบุคคลภายนอก
ตอบ  ค.

8.  ข้อใดที่ทำให้งบทดลองไม่ลงตัว
ก.  ลืมลงรายการนำเงินมาลงทุนเพิ่ม
ข.  กู้เงินจากธนาคารแต่บันทึกรายการเป็นรับรายได้
ค.  จ่ายค่าโทรศัพท์  5,000  บาท  บันทึกเป็น  500  บาท
ง.   เก็บยอดดุลเดบิต  2,200  บาท  มาลงงบทดลอง  2,000  บาท
ตอบ  ง.

9.  เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2550  กิจการแห่งหนึ่งซื้อหุ้นสามัญธนาคารกรุงเทพจำนวน  12,000  หุ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเป็นเวลา  5  ปี  หลักทรัพย์ดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทใด
ก.  หลักทรัพย์ประเภทมีตัวตน
ข.  หลักทรัพย์ประเภทไม่มีตัวตน
ค.  หลักทรัพย์ประเภทหมุนเวียน
ง.   หลักทรัพย์ประเภทไม่หมุนเวียน
ตอบ   ง.

10.  การให้ของสมนาคุณแก่ลูกค้า  จัดเป็นหนี้สินลักษณะใด
ก.  หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ไม่สามารถกำหนดมูลค่าหนี้ได้แน่นอน
ข.  หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดขึ้นแล้วและสามารถกำหนดมูลค่าหนี้ได้แน่นอน
ค.  หนี้สินหมุนเวียนที่อาจเกิดขึ้น
ง.   หนี้สินระยะยาว
ตอบ   ก.

คำที่ค้นหาบ่อย สอบราชการ สอบ สอบ กพ. ติวสอบ เตรียมสอบ แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่น สมัครสอบ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล ประกาศสอบ งานราชการ กศน. สมัครสอบ กศน. ข้าราชการ ครู กศน. ครูผู้ช่วย นักจดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา คู่มือสอบ สอบตำรวจ ทหาร เปิดสอบ สอบ ทดสอบ ข้อสอบ GAT PAT O-NET N-NET