ข้อสอบ ก.พ. 64 ออกอะไรบ้าง ?

สำหรับการสอบคัดเลือก ก.พ. ในปี 2564 ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ได้มีการปรับเปลี่ยนระเบียบของวิชาที่ใช้สอบ โดยมีการเพิ่มรายวิชากฎหมายเข้ามา ซึ่งสามารถแบ่งได้ 6 หัวข้อ

 1. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534
 2. พ.ร.ฎ.วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
 3. พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539
 4. ป.อ.2499 (ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ)
 5. พ.ร.บ.ความรับผิดและการละเมิดของเจ้าหน้าที่
 6. พ.ร.บ.มาตราฐานทางจริยธรรม 2562

 

เรื่องที่ออกสอบ ก.พ. 64

 • วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นกาารทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ครอบคลุมประเด็น ดังนี้
  • การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่างๆ
  • การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
  • การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความพอเพียงของข้อมูล
 • วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสมทั้งในเชิงความหมายและบริบทแสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น
 • วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ความรู้ดังกล่าวได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ 

การสอบ ก.พ. เกณฑ์คะแนนแต่ละวิชาจะมีสัดส่วนและคะแนนการสอบผ่านที่ชัดเจน โดยคะแนนของการสอบผ่านนั้นจะแตกต่างกันตามวุฒิการศึกษาที่เราใช้ในการสมัครสอบ

— ติวสอบกพ.com —

เกณฑ์คะแนน ก.พ. 64

เกณฑ์ผ่านระดับ ปวช. ปวท/ปวส/อนุปริญญาและปริญญาตรี

วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ต้องได้

1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปในการคิดวิเคราะห์

100 60

2. วิชาภาษาอังกฤษ

50 25

3. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

50 30

เกณฑ์ผ่านระดับ ปริญญาโท

วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ต้องได้

1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปในการคิดวิเคราะห์

100 65

2. วิชาภาษาอังกฤษ

50 25

3. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

50 30

จำนวนข้อสอบ (อ้างอิงจากข้อสอบ ก.พ. ปี 63)

คณิตศาสตร์ + ภาษาไทย 50 ข้อ

อนุกรม 5
เลขทั่วไป 5
ตาราง 5
เงื่อนไขสัญลักษณ์ 10
เงื่อนไขภาษา 5
เรียงประโยค 5
สรุปความ 10
อุปมาอุปไมย 5

กฎหมาย 25 ข้อ

พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดิน 6
พ.ร.ฎ.กิจการบ้านเมืองที่ดี 6
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 6
พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม 3
พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2
ประมวลกฎหมายอาญาความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 2

ภาษาอังกฤษ 25 ข้อ

CONVERSATION 5
VOCABULARY 5
STRUCTURE 5
READING 10

จำนวนข้อที่ต้องทำได้

ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. ออกอะไรบ้าง

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. ออกอะไรบ้าง

ข้อสอบกฎหมาย ก.พ. ออกอะไรบ้าง

 

ที่มา ติวสอบกพ.com

คำที่ค้นหาบ่อย สอบราชการ สอบ สอบ กพ. ติวสอบ เตรียมสอบ แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่น สมัครสอบ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล ประกาศสอบ งานราชการ กศน. สมัครสอบ กศน. ข้าราชการ ครู กศน. ครูผู้ช่วย นักจดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา คู่มือสอบ สอบตำรวจ ทหาร เปิดสอบ สอบ ทดสอบ ข้อสอบ GAT PAT O-NET N-NET