เตรียม เปิดสอบท้องถิ่น ประจำปี 2563 คาดเปิดรับสมัครสอบช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 นี้!!!


ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น อัพเดทล่าสุด 30 กันยายน 2563
แผนเปิดสอบท้องถิ่น ประจำปี 2563 จำนวน 4,157 อัตรา เปิดรับสมัครสอบช่วงเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563


ข้อมูล : ศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล

ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น อัพเดทล่าสุด 28 กันยายน 2563
คาดจํานวนที่เปิดรับสมัคร 4,157 อัตรา โดยแบ่งเป็น
- ประเภทวิชาการ 18 ตําแหน่ง จำนวน 476 อัตรา
- ประเภททั่วไป 24 ตําแหน่ง จำนวน 2,723 อัตรา
- ครูผู้ช่วย 23 สาขาวิชาเอก จำนวน 958 อัตรา

ตำแหน่งประเภทวิชาการที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครสอบ
1. นักพัฒนาชุมชน
2. นักวิชาการเกษตร
3. นักประชาสัมพันธ์
4. วิศวกรไฟฟ้า
5. วิศวกรโยธา
6. สถาปนิก
7. นักจัดการงานทั่วไป
8. วิศวกรเครื่องกล
9. นักวิชาการศึกษา
10. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
11. นักทรัพยากรบุคคล
12. นักจัตการงานทะเบียนและบัตร
13. นักสังคมสงเศราะห์
14. นักป้องกันและบรรเทสาธารณภัย
15. นักผังเมือง
16. นักวิชาการเงินและบัญชี
17. นักวิชาการคลัง
18. นิติกร

ตำแหน่งประเภททั่วไปที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครสอบ
1. เจ้าพนักงานธุรการ
2. เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
3. เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
4. เจ้าพนักงานทะเบียน
5. นายช่างเขียนแบบ
6. นายช่างสำรวจ
7. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
8. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
9. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
10. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
11. เจ้าพนักงานเกษตร
12. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
13. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
14. เจ้าพนักงานเทศกิจ
15. เจ้าพนักงานประปา
16. เจ้าพนักงานคลัง
17. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
18. นายช่างเครื่องกล
19. สัตวแพทย์
20. นายช่างผังเมือง
21. เจ้าพนักงานพัสดุ
22. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
23. นายช่างไฟฟ้า
24. นายช่างโยธา

ตำแหน่งครูผู้ช่วยที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครสอบ
1. ครูผู้ช่วยเอกดนตรีสากล
2. ครูผู้ช่วยเอกเคมี
3. ครูผู้ช่วยเอกศิลปะ
4. ครูผู้ช่วยเอกวิทยาศาสตร์
5. ครูผู้ช่วยเอกชีววิทยา
6.ผู้ช่วยเอกพลศึกษา
7. ครูผู้ช่วยเอกเทคโนการศึกษา
8. ครูผู้ช่วยเอกคณิตศาตร์
9. ครูผู้ช่วยเอกทะเบียนและวัดผล
10. ครูผู้ดูแลเด็ก
11. ครูผู้ช่วยเอกจีน
12. ครูผู้ช่วยเอกดนตรีไทย
13. ครูผู้ช่วยเอกปฐมวัย
14. ครูผู้ช่วยเอกแนะแนว
15. ครูผู้ช่วยเอกภาษาอังกฤษ
16. ครูผู้ช่วยเอกประถมศึกษา
17. ครูผู้ช่วยเอกสังคมศึกษา
18. ครูผู้ช่วยเอกคหกรรม
19. ครูผู้ช่วยเอกคอมพิวเตอร์
20. ครูผู้ช่วยเยกภาษาไทย
21. ครูผู้ช่วยเอกบรรณารักษ์
22. ครูผู้ช่วยเอกนาฏศิลป์
23. ครูผู้ช่วยเอกเกษตร

มีข่าวการเตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น โดยในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 24 กันยายน 2563 ได้กำหนดวาระที่ 5.6 เรื่องการดำเนินการสอบแข่งขันของคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ในวาระการประชุม ซึ่งหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมก็จะนำข่าวการเปิดสอบท้องถิ่นรอบใหม่มารายงานให้ทราบต่อไป โปรดติดตาม...

 

คำที่ค้นหาบ่อย สอบราชการ สอบ สอบ กพ. ติวสอบ เตรียมสอบ แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่น สมัครสอบ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล ประกาศสอบ งานราชการ กศน. สมัครสอบ กศน. ข้าราชการ ครู กศน. ครูผู้ช่วย นักจดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา คู่มือสอบ สอบตำรวจ ทหาร เปิดสอบ สอบ ทดสอบ ข้อสอบ GAT PAT O-NET N-NET