แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ชุดที่4 พร้อมเฉลย (มีคลิป)

การศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เพื่อให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันนั้น รัฐต้องจัดให้ไม่น้อยกว่ากี่ปี  (มาตรา 10)

  ก.    7  ปี 

ข.9  ปี 

ค.ค.  12 ปี 

ง.ง.  15  ปี

การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั้น  รัฐต้องจัดให้ตั้งแต่เมื่อใด(มาตรา 10)

  ก.  ตั้งแต่แรกเกิด  หรือพบความพิการ

  ข.  ตั้งแต่  9  ขวบ  หรือพบความพิการ

  ค.  ตั้งแต่บรรลุนิติภาวะ  หรือพบความพิการ

  ง.  ตั้งแต่สามารถทำงานได้  หรือพบความพิการ

การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดในลักษณะใด (มาตรา 10)

  ก.  ต้องจัดด้วยรูปแบบพิเศษ  โดยคำนึงถึงสภาพสังคม

  ข.  ต้องจัดด้วยรูปแบบพิเศษ  โดยคำนึงถึงนโยบายรัฐบาล

  ค.  ต้องจัดด้วยรูปแบบพิเศษ  โดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น

  ง.  ต้องจัดด้วยรูปแบบพิเศษ  โดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจ  สังคม   การเมือง

บิดา  มารดา  มีหน้าที่จัดให้บุตรได้รับการศึกษาภาคบังคับ ส่วนการศึกษาที่

นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ  ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยใด (มาตรา 11)

  ก.  นโยบายของรัฐบาล 

  ข.  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง

  ค.  สถานศึกษาและผู้สอน 

  ง.  ความพร้อมของครอบครัว

มารดาหรือผู้ปกครอง มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาในเรื่องใด  (มาตรา 13)

  ก.  สนับสนุนจากรัฐในการอบรมเลี้ยงดู  และให้การศึกษา

  ข.  เงินอุดหนุนจากรัฐ  สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ค.  การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี  สำหรับค่าใช้จ่ายการศึกษา

  ง.  ถูกทุกข้อ

 

 

 

คำที่ค้นหาบ่อย สอบราชการ สอบ สอบ กพ. ติวสอบ เตรียมสอบ แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่น สมัครสอบ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล ประกาศสอบ งานราชการ กศน. สมัครสอบ กศน. ข้าราชการ ครู กศน. ครูผู้ช่วย นักจดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา คู่มือสอบ สอบตำรวจ ทหาร เปิดสอบ สอบ ทดสอบ ข้อสอบ GAT PAT O-NET N-NET