แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ชุดที่3 พร้อมเฉลย

บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งทั้งของรัฐและเอกชน หมายถึงบุคลากรประเภทใด  (มาตรา 4)

  ก.  บุคลากรทางการศึกษา 

  ข.  ผู้บริหารการศึกษา

  ค.  ผู้บริหารสถานศึกษา 

  ง.  ผู้สอน

บุคลากรทางการศึกษา  หมายถึงบุคคลประเภทใด  (มาตรา 4)

  ก.  ผู้บริหารสถานศึกษา 

   ข.  ผู้บริหารการศึกษา

  ค.  ผู้สนับสนุนทางการศึกษาซึ่งทำหน้าที่ให้บริการหรือปฏิบัติงาน

   ง. ถูกทุกข้อ

ข้อใดเป็นความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา (มาตรา 6)

  ก.  เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม

  ข.  เพื่อพัฒนาคนไทยให้มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต

  ค.  เพื่อพัฒนาคนไทยให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

  ง.  ถูกทุกข้อ

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ยึดหลักการตาม

ข้อใด (มาตรา 8)

  ก.  เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน

  ข.  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  ค.  พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

  ง.  ถูกทุกข้อ

 

ข้อใดไม่ใช่หลักการระบบการจัดระบบ  โครงสร้าง  และกระบวนการ

ศึกษา (มาตรา 9)

  ก.  มีเอกภาพด้านนโยบาย  และความหลากหลายในการปฏิบัติ

  ข.  มีการรวมอำนาจจากเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กร

         ปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่ส่วนกลาง

  ค.  มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพ   
     การศึกษา

  ง.  มีการระดมทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา

 

คำที่ค้นหาบ่อย สอบราชการ สอบ สอบ กพ. ติวสอบ เตรียมสอบ แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่น สมัครสอบ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล ประกาศสอบ งานราชการ กศน. สมัครสอบ กศน. ข้าราชการ ครู กศน. ครูผู้ช่วย นักจดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา คู่มือสอบ สอบตำรวจ ทหาร เปิดสอบ สอบ ทดสอบ ข้อสอบ GAT PAT O-NET N-NET