แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ชุดที่2 พร้อมเฉลย

 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง หมายถึงข้อใด  (มาตรา 4)

  ก.  มาตรฐานการศึกษา 

  ข.  คุณภาพการศึกษา

  ค.  การประกันคุณภาพการศึกษา 

  ง.  ถูกทุกข้อ

ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอย่างไร (มาตรา 4)

  ก.  อาจารย์ 

  ข.  ผู้ให้การศึกษา 

  ค. บุคลากรทางการศึกษา 

  ง. ผู้สอน

บุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลัก ทางด้านการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการต่าง ๆ  หมายถึงบุคคลในข้อใด  (มาตรา 4)

  ก.  คณาจารย์ 

  ข.  อาจารย์ 

  ค. ครู 

  ง.  บุคลากรทางการศึกษา

บุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลัก ทางด้านการสอน  และการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา หมายถึงบุคคลตามข้อใด  (มาตรา 4)

  ก.  ครู 

  ข.  คณาจารย์ 

  ค.  อาจารย์ 

  ง. บุคลากรทางการศึกษา

บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป  เรียกว่าอย่างไร  (มาตรา 4)

  ก.  ผู้บริหารการศึกษา 

  ข.  ผู้บริหารสถานศึกษา

  ค.  บุคลากรทางการศึกษา 

  ง.  คณาจารย์

 

 

คำที่ค้นหาบ่อย สอบราชการ สอบ สอบ กพ. ติวสอบ เตรียมสอบ แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่น สมัครสอบ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล ประกาศสอบ งานราชการ กศน. สมัครสอบ กศน. ข้าราชการ ครู กศน. ครูผู้ช่วย นักจดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา คู่มือสอบ สอบตำรวจ ทหาร เปิดสอบ สอบ ทดสอบ ข้อสอบ GAT PAT O-NET N-NET