แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ชุดที่1 พร้อมเฉลย

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขมาแล้วกี่ฉบับ

  ก.  2  ฉบับ 

  ข.  3 ฉบับ

  ค.  4 ฉบับ 

  ง.  5 ฉบับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด (มาตรา 2)

  ก.   19  สิงหาคม  2542 

  ข.   20  สิงหาคม  2542

  ค.   19  กันยายน  2542 

  ง.    20  กันยายน  2542

ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  (มาตรา  5)

  ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

  ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

  ง.  ถูกทุกข้อ

 

 การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา  เรียกอีกอย่างว่าอย่างไร (มาตรา 4)

  ก.  การศึกษาในระบบ 

  ข.  การศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ค.  การศึกษาในระบบ 

  ง.  การศึกษาตามอัธยาศัย

การศึกษาตลอดชีวิต  หมายถึงข้อใด  (มาตรา 4)

  ก. การศึกษาในระบบ 

  ข.  การศึกษานอกระบบ

  ค. การศึกษาตามอัธยาศัย 

  ง.   ถูกทุกข้อ

 

คำที่ค้นหาบ่อย สอบราชการ สอบ สอบ กพ. ติวสอบ เตรียมสอบ แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่น สมัครสอบ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล ประกาศสอบ งานราชการ กศน. สมัครสอบ กศน. ข้าราชการ ครู กศน. ครูผู้ช่วย นักจดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา คู่มือสอบ สอบตำรวจ ทหาร เปิดสอบ สอบ ทดสอบ ข้อสอบ GAT PAT O-NET N-NET