กดติดตามช่องได้จากลิงค์นี้เพื่อไม่พลาดจากการอัพเดทข่าวใหม่ๆ

ดร.คิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธาน อ.ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในประกาศ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการรับสมัคร การสรรหาบุคลากรในสังกัดสํานักงาน กศน. 5 ประเภทตําแหน่ง รวม 1,747 อัตรา ได้แก่ 1. การคัดเลือกตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด/กทม. จํานวน 2 อัตรา

- การคัดเลือกรองผู้อํานวยการสถานศึกษา ผู้อํานวยการ เขถานศึกษา จํานวน 118 อัตรา

- การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย แบ่งเป็น ปฏิบัติงานในพื้นที่สูง (ศศช.) จํานวน 200 อัตรา ปฏิบัติงานในพื้นที่ หัวไป จํานวน 743 อัตรา และปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ และ 4 อําเภอ จังหวัดสงขลา จํานวน 320 อัตรา

- การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน 318 อัตรา

- พนักงานราชการส่วนกลาง จํานวน 17 อัตรา

โอกาสนี้ เลขาธิการ กศน. ได้กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติในการ สรรหาบุคลากรสังกัด กศน,ว่าสํานักงาน กศน.จะใช้ระบบการ รับสมัคร และระบบการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 ที่แม้จะคลี่คลายลงไปบ้างแล้ว แต่เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และป้องกัน การระบาดในการรับสมัคร จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้อง ผู้สมัคร และผู้รับสมัคร ได้ใช้ระบบการรับสมัครออนไลน์ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย โดยมี วิธีการ ดังนี้

ประกาลที่ 1 ผู้มีคุณสมบัติในการสมัคร ให้เข้าระบบการรับสมัครในแต่ละประเภทตําแหน่ง ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.ฬานักงานปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ ประกายที่ 2 สํานักงาน กศน.จังหวัด,กทม, ดําเนินการในจุดรับเอกสารการสมัคร แล้วเข้าระบบออนไลน์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติครั้งที่หนึ่ง

ของผู้สมัครในแต่ละประเภทตําแหน่ง โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครด้วย ประการที่ 3 ล้านักงาน กศน.โดยกลุ่มการเจ้าหน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครครั้งที่สองในแต่ละประเภทตําแหน่ง ประการที่ 4 เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติครบกระบวนการแล้ว อ.ก.ค.ศ.สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบให้ทราบต่อไป

             ทั้งนี้ขอให้บุคลากรของสํานักงาน กศน.ที่เกี่ยวข้องทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง รอบคอบ รัดกุมในการดําเนินการดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความโปร่งใสในการดําเนินการต้องให้ความสําคัญมากที่สุด และขอเป็นกําลังใจให้บุคลากร กศน. ในการอ่านหนังสือสอบ ให้ประสบความสําเร็จ สําหรับผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nfe.go.th

ที่มา.  FB ดร.คิศกุล เกษมสวัสดิ์คำที่ค้นหาบ่อย สอบราชการ สอบ สอบ กพ. ติวสอบ เตรียมสอบ แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่น สมัครสอบ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล ประกาศสอบ งานราชการ กศน. สมัครสอบ กศน. ข้าราชการ ครู กศน. ครูผู้ช่วย นักจดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา คู่มือสอบ สอบตำรวจ ทหาร เปิดสอบ สอบ ทดสอบ ข้อสอบ GAT PAT O-NET N-NETประกาศสอบ
ประกาศแล้ว !!! สำนักงาน กศน. ประกาศสนามสอบแข่งขัน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จัดสอบ วันอาทิตย์  ที่ 24 ตุลาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
สำนักงาน กศน. กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ มีความประสงค์รับสมัครงานตำแหน่งจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบท้องถิ่น 2564 สถานที่สอบท้องถิ่น ประจำปี 64
สำนักงาน กพ. ประกาศสถานที่สอบ 2564 รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลาสอบ ก.พ. 64