กดติดตามช่องได้จากลิงค์นี้เพื่อไม่พลาดจากการอัพเดทข่าวใหม่ๆ

ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์รับสมัครสอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สูง ในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” สำหรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ. 2563

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ตำแหน่งที่จะบรรจะและแต่งตั้ง
    หน่วยที่ 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 104 อัตรา
    หน่วยที่ 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 9 อัตรา
    หน่วยที่ 3 สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก จำนวน 68 อัตรา
    หน่วยที่ 4 สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน จำนวน 25 อัตรา
    หน่วยที่ 5 สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา จำนวน 1 อัตรา

2) กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก (เอกสารแนบท้ายประกาศ 2)

3) อัตราเงินเดือนตำแหน่งครูผู้ช่วย
    สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี ที่ ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
   3.1 ปริญญาตรี 4 ปี ขั้น 15,050 บาท
   3.2 ปริญญาตรี 5 ปี ขั้น 15,800 บาท
   3.3 ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ขั้น 15,800 บาท


4. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
    4.1) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย และมีวุฒิตามกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัคร จำนวน 11 กลุ่มวิชา
        4.1.1) กลุ่มวิชาภาษาไทย
        4.1.2) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
        4.1.3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
        4.1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
        4.1.5) กลุ่มวิชาการประกอบอาชีพ
        4.1.6) กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
        4.1.7) กลุ่มวิชาศิลปศึกษา
        4.1.8) กลุ่มวิชาการพัฒนาสังคม
        4.1.9) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
        4.1.10) กลุ่มวิชาการบริหารและจัดการเรียนรู้
        4.1.11) กลุ่มวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

    ทั้งนี้ คุณวุฒิที่นำมาใช้ในการสมัครคัดเลือกจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกใดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามนัยหนังสือ ก.ค.ศ ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2556 ที่ ศธ 0206.6/ว 4 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 และด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560
    2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

    ในวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยกวันให้ยังไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้ที่สอน แต่ในวันบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ที่ยังไม่หมดอายุ

หมายเหตุ: หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ไม่อนุญาตให้ใช้ ในการสมัครคัดเลือก เนื่องจาก คุรุสภาออกให้สถานศึกษาที่มีเหตุผลและความจำเป็นต้องการให้บุคคลที่ยังไม่มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สามารถเข้าประกอบวิชาชีพครูได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากลาออกจากสถานศึกษาที่ขออนุญาตให้ การอนุญาตดังกล่าวเป็นอันยกเลิก จึงเป็นเหตุผลที่ไม่สามารถใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่เป็นของบุคคลได้5. คุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
    5.1) ต้องดำรงตำแหน่งพนักงานราชการจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ ของสถานศึกษาและปฏิบัติงานในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้หลวง" ที่เป็นโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)ในพื้นที่สำหรับการคัดเลือกทุกพื้นที่
    5.2) ต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยมีภาระงานการสอนตามที่ส่วนราชการกำหนด
    5.3) มีภาระงานการสอน ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง หรือ 6 คาบต่อสัปดาห์ภาระงานการสอน หมายถึง จำนวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน หรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3 ประเภท ได้แก่ (1) การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) การจัดการศึกษาต่อเนื่องและ (3) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีหลักสูตร หรือโครงการ/กิจกรรม ที่มีชั่วโมงหรือคาบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเป็นภาระงานที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในภาคเรียนปัจจุบัน ณ วันที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยแนบตารางสอนและ/หรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับรอง
ทั้งนี้ การนับระยะวลาปฏิบัติการสอนให้นับได้ตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี โดยผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้ว
    5.4) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช
    5.5) ไม่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการฯ หรือเงื่อนไข หรือระเบียบตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ กคศ. กำหนดไว้

6. การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องสมัครด้วยตนเองผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 0 2784 5898 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. อีเมล personnel.nfe@gmail.com

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ หรือเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ได้ที่ลิงก์นี้คำที่ค้นหาบ่อย สอบราชการ สอบ สอบ กพ. ติวสอบ เตรียมสอบ แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่น สมัครสอบ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล ประกาศสอบ งานราชการ กศน. สมัครสอบ กศน. ข้าราชการ ครู กศน. ครูผู้ช่วย นักจดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา คู่มือสอบ สอบตำรวจ ทหาร เปิดสอบ สอบ ทดสอบ ข้อสอบ GAT PAT O-NET N-NETประกาศสอบ
ประกาศแล้ว !!! สำนักงาน กศน. ประกาศสนามสอบแข่งขัน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จัดสอบ วันอาทิตย์  ที่ 24 ตุลาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
สำนักงาน กศน. กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ มีความประสงค์รับสมัครงานตำแหน่งจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบท้องถิ่น 2564 สถานที่สอบท้องถิ่น ประจำปี 64
สำนักงาน กพ. ประกาศสถานที่สอบ 2564 รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลาสอบ ก.พ. 64