กดติดตามช่องได้จากลิงค์นี้เพื่อไม่พลาดจากการอัพเดทข่าวใหม่ๆ

วิธีการสมัครสอบ ก.พ. เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดอ่านคู่มือแนะนำการสมัครสอบโดยละเอียด และปฏิบัติตามที่ได้แนะนำไว้ทุกขั้นตอน

**ผู้ที่สอบผ่านและได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. แล้วยังคงใช้ได้ต่อไป ไม่ต้องสมัครสอบใหม่
**คะแนนสอบภาค ก. ไม่ได้นำมารวมกับคะแนนในภาค ข. และภาค ค. ดังนั้น ผู้ที่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. แล้ว จึงไม่ต้องสมัครใหม่เพื่อสอบให้ได้คะแนนที่สูงขึ้น

1. ผู้สมัครสอบที่เลือกสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (Paper & Pencil) และได้ยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 (e-Exam) ได้
2. ผู้สมัครสอบที่เลือกสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 (e-Exam) และได้ยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2563 (Paper & Pencil) ได้
3. ผู้สมัครสอบที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาใดแล้วจะไม่สามารถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกัน หรือต่ำกว่าได้

ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 รอบสอบ เท่านั้น และต้องชำระเงินภายในวัน เวลา ที่กำหนดในแบบฟอร์มชำระเงินหากเกินเวลาที่กำหนดระบบจะยกเลิกการจองรอบสอบโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนการสมัครสอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน
1. เข้าเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2563 (แบบ Paper & Pencil และ แบบ e-Exam) ” หัวข้อย่อย “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แบบ e-Exam (สำหรับระดับ ป.ตรี และ ป.โท)”
2. เลือกรอบสอบ สถานที่สอบ และกรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบสิทธิการสมัครสอบ กรอกข้อมูลในใบสมัครสอบ เมื่อยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ และระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ กรณีที่นั่งสอบในรอบสอบที่ประสงค์จะเลือก เต็มตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถเลือกรอบสอบอื่นที่ยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่ หากไม่สามารถเลือกรอบสอบใด ๆ ได้เนื่องจาก ที่นั่งสอบเต็มทุกรอบสอบแล้ว ผู้สนใจสมัครสอบอาจตรวจสอบรอบสอบที่ว่างได้อีก เมื่อมีผู้ไม่ชำระเงินภายในวัน เวลาที่กำหนด สำหรับผู้ที่สมัครสอบแล้วไม่ชำระเงินภายในวัน เวลาที่กำหนด ระบบจะยกเลิกการจองรอบสอบโดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้ที่นั่งสอบในรอบสอบนั้น ๆ ว่างเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจรายอื่นสมัครสอบได้โดยผู้สนใจสมัครสอบ อาจตรวจสอบรอบสอบที่ว่างได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และสามารถกรอกใบสมัครสอบได้ในเวลา 08.30 น.ของทุกวัน จนถึงวันปิดรับสมัครสอบ หรือ จนกว่าที่นั่งสอบเต็มทุกรอบสอบ

3. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน เพื่อนำไปชำระเงินต่อไป หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ก็ได้ในขั้นตอนนี้ผู้สมัครสอบจะไม่สามารถแก้ไขเลขประจำตัวประชาชน และรอบสอบได้

หมายเหตุ หากระบบไม่ขึ้นให้ท่านพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน แสดงว่าท่านอาจจะสมัครไม่ได้ให้ท่านตรวจสอบโดยเข้าไปที่หัวข้อย่อย “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” หากสถานะมีเครื่องหมาย / ที่หัวข้อสมัครสอบ แสดงว่าท่านสมัครสอบแล้ว ให้ท่านคลิกที่ แบบฟอร์มการชำระเงิน จะปรากฏแบบฟอร์มการชำระเงินให้พิมพ์เพื่อนำไปชำระเงินต่อไป

ขั้นตอนการชำระเงิน
ผู้สมัครสอบ สามารถชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย 3 ช่องทาง ได้แก่ ผ่านเคาน์เตอร์ ผ่าน ATM หรือ ผ่าน NETBANK ตามวัน เวลา ที่กำหนดในแบบฟอร์มชำระเงิน โดยดำเนินการตามขั้นตอนตามคู่มือการชำระเงิน
กรณีชำระเงินผ่าน NETBANK ต้องชำระเงินผ่านหน้าเว็บไซต์รับสมัครสอบ http://job2.ocsc.go.th เท่านั้น ไม่สามารถชำระเงินผ่าน Mobile Application / Internet Banking ของธนาคารกรุงไทยโดยตรงได้เมื่อชำระเงินแล้วให้ผู้สมัครสอบ ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินว่าเข้าบัญชีเงินฝาก “สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน” หรือไม่ หากไม่ถูกต้องโปรดแจ้งให้ธนาคารแก้ไขทันที(หากแก้ไขภายหลังอาจจะไม่ได้รอบสอบตามที่ต้องการ กรณีที่ธนาคารดำเนินการถูกต้องแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้)

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ
หลังจากชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว 1 วัน ให้ผู้สมัครสอบดำเนินการ ดังนี้
1. ให้เข้าเว็บไซต์ที่หัวข้อ “รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (แบบ Paper & Pencil และ แบบ e-Exam) ” เลือก “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แบบ e-Exam (สำหรับระดับ ป.ตรี และ ป.โท)” และเลือก “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ”
2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน และกรอกตัวอักษรที่เห็นบนหน้าจอ คลิก “ค้นหา”
3. จะปรากฏ ชื่อ นามสกุล รอบสอบ และมีเครื่องหมาย / หน้าหัวข้อที่ท่านดำเนินการแล้ว หรือเครื่องหมาย × หน้าหัวข้อที่ท่านยังไม่ดำเนินการ การสมัครสอบจะสมบูรณ์เมื่อมีเครื่องหมาย / ทุกหัวข้อ

ขั้นตอนการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
1. ให้เข้าเว็บไซต์ที่หัวข้อ “รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (แบบ Paper & Pencil และ แบบ e-Exam) ” เลือก “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แบบ e-Exam (สำหรับระดับ ป.ตรี และ ป.โท)” และเลือก “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ”
2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน และกรอกตัวอักษรที่เห็นบนหน้าเว็บ คลิก “ค้นหา”
3. จะปรากฏ ชื่อ นามสกุล รอบสอบที่สมัครสอบ คลิก“ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ”
4. ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำใน หมายเหตุในบัตรประจำตัวสอบ ให้ครบถ้วน
5. หากระบบขึ้นว่า ไม่พบข้อมูลการสมัครสอบ ให้ตรวจสอบว่ากรอกเลขประจำตัวประชาชนถูกต้องหรือไม่ หรือให้คลิกที่หัวข้อ “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” อีกครั้ง

**หากผู้สมัครสอบท่านใดไม่ทราบว่าได้ดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์รับสมัครสอบ หัวข้อย่อย “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” กรอกเลขประจำตัวประชาชน และกรอกตัวอักษรที่เห็นบนหน้าเว็บ คลิก “ค้นหา” เมื่อเข้าไปแล้วจะปรากฏข้อมูลการสมัครสอบของท่าน ซึ่งการสมัครสอบที่สมบูรณ์
ต้องมีเครื่องหมาย / หน้าข้อความ “ชำระเงิน”
หากพบว่ามีเครื่องหมาย X หน้าข้อความใดให้ดำเนินการ ดังนี้
- พบเครื่องหมาย X ที่หน้าข้อความ “ชำระเงิน” ให้คลิกที่เมนู“แบบฟอร์มการชำระเงิน” หรือ “ค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน” เพื่อพิมพ์แบบฟอร์มและนำไปชำระเงิน หรือ กรณีเลือก “ชำระเงินผ่าน NETBANK” ต้องชำระเงินผ่านหน้าเว็บไซต์รับสมัครสอบ http://job2.ocsc.go.th เท่านั้นไม่สามารถชำระเงินผ่าน Mobile Application / Internet Banking ของธนาคารกรุงไทยโดยตรงได้
- การพิมพ์บัตรประจำตัวสอบจะดำเนินการได้เมื่อสำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้วโดยให้คลิกที่“ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ” เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

ข้อคำถามหรือปัญหาที่มักจะสอบถามประจำ
ข้อ 1 ถาม คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประสงค์จะสมัครสอบมีอะไรบ้าง ?
ตอบ 1. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท และไม่ได้ยืนยันการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (Paper & Pencil)
2. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
3. ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยสอบผ่าน หรือ ไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทของสำนักงาน ก.พ.

ข้อ 2 ถาม จะสมัครสอบได้คนละกี่รอบสอบ ?
ตอบ ได้คนละ 1 รอบสอบ

ข้อ 3 ถาม ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ข้อมูลหน้าเว็บไซต์ไม่ Update จะทำอย่างไร ?
ตอบ กด “CTRL + F5”เพื่อ Update ข้อมูลหน้าเว็บไซต์และควรใช้ Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุดกรณีไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ควรเปลี่ยน Browser ในการเข้าอินเทอร์เน็ต และลองเข้าใหม่อีกครั้งโดยควรใช้ Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด

ข้อ 4 ถาม ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินได้จะทำอย่างไร ?
ตอบ หากระบบไม่ขึ้นให้ท่านพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน แสดงว่าท่านอาจจะสมัครไม่ได้ ให้ท่านตรวจสอบโดยเข้าไปที่หัวข้อย่อย ตรวจสอบสถานะของผู้สมัครสอบ

ข้อ 5 ถาม สมัครไปแล้วต้องการแก้ไขรอบสอบ ได้หรือไม่ ?
ตอบ แก้ไขไม่ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบ

ข้อ 6 ถาม หากสมัครสอบแล้ว ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว ไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ระบบขึ้นข้อความ “ไม่พบข้อมูลการสมัครสอบ” จะทำอย่างไร ?
ตอบ ตรวจสอบดูว่าถึงกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ หรือไม่ ถ้าถึงกำหนดแล้วให้ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบอีกครั้งหนึ่ง

ข้อ 7 ถาม หากกรอก ชื่อ - นามสกุล หรือข้อมูลอื่น ๆ ผิด เช่น วัน เดือน ปีเกิด สาขาวิชา สถาบันการศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม หรือที่อยู่ จะแก้ไขอย่างไร ?
ตอบ ผู้ที่กรอกชื่อ– นามสกุล หรือข้อมูลอื่น ๆ ในใบสมัครผิดพลาดไม่สามารถแก้ไขได้ แต่สามารถเข้าสอบได้เนื่องจากสำนักงาน ก.พ. จะยึดเลขประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลัก ที่ตรงตามใบสมัครเป็นหลัก

ข้อ 8 ถาม หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว จะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ ?
ตอบ ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข แต่ในวันสอบข้อเขียนจะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนด้วย

หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการสมัครสอบ สามารถติดต่อได้ที่โทร. 0 2257 7159 กด 1 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบภาค ก. ของ ก.พ. สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0 2547 1000 ต่อ 8711, 8713, 8714, 8716 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ที่มา : สำนักงาน ก.พ.คำที่ค้นหาบ่อย สอบราชการ สอบ สอบ กพ. ติวสอบ เตรียมสอบ แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่น สมัครสอบ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล ประกาศสอบ งานราชการ กศน. สมัครสอบ กศน. ข้าราชการ ครู กศน. ครูผู้ช่วย นักจดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา คู่มือสอบ สอบตำรวจ ทหาร เปิดสอบ สอบ ทดสอบ ข้อสอบ GAT PAT O-NET N-NETประกาศสอบ
ประกาศแล้ว !!! สำนักงาน กศน. ประกาศสนามสอบแข่งขัน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จัดสอบ วันอาทิตย์  ที่ 24 ตุลาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
สำนักงาน กศน. กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ มีความประสงค์รับสมัครงานตำแหน่งจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบท้องถิ่น 2564 สถานที่สอบท้องถิ่น ประจำปี 64
สำนักงาน กพ. ประกาศสถานที่สอบ 2564 รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลาสอบ ก.พ. 64