กดติดตามช่องได้จากลิงค์นี้เพื่อไม่พลาดจากการอัพเดทข่าวใหม่ๆ

รีบโหลดเลย  ฟรีลิ้ง พ.ร.บ. เต็ม 11 พ.ร.บ. ที่ใช้สอบท้องถิ่น

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553

https://drive.google.com/file/d/1yhjg8KZfHXTQ57PCqrRFutfRx61iTt_n/view?usp=sharing

1.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553

https://drive.google.com/file/d/1LgAzF00ttnAaawNQiAzqDpeeei-e_H2S/view?usp=sharing

2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

https://drive.google.com/file/d/1xgOqU2P5QU-M4Dck3a48TcF2zXmHbB4z/view?usp=sharing

3. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2552

https://drive.google.com/file/d/1z3XCmhVq8DoTNepdwJLiMsayIHr3ugzw/view?usp=sharing

4.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552

https://drive.google.com/file/d/1E35n_pafThIPFYIENGNCHf7hHj6Jd22u/view?usp=sharing

5. พระราชบัญญํติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
https://drive.google.com/file/d/10UQZZdJBU-qaWx0E6oyrGS6t9TsF8X-1/view?usp=sharing

6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
https://drive.google.com/file/d/1xHuyEoly03bbO8GC8rz6ildGP69wp1ix/view?usp=sharing

6.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552
https://drive.google.com/file/d/17pvDpbr4iWoKxtJ7F6W-dNq4XDAF5StB/view?usp=sharing

7.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

https://drive.google.com/file/d/1BqDycrgcCVtKL81Wo8gZla9rbl8Z7nXN/view?usp=sharing

7.1 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 แก้ไขเพิ่มเติม
https://drive.google.com/file/d/1EPmgUix8tAksxoaV_NlAstAr5STB1Txa/view?usp=sharing

8. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

https://drive.google.com/file/d/1hPP797ET3WhO15uRfcdj4KErWxjDg23a/view?usp=sharing

9. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2548
https://drive.google.com/file/d/1N_Yl-p6zst8NocXfVo08k9Wio-gDMj0l/view?usp=sharing

10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

https://drive.google.com/file/d/1-YRiNIH7IlNqoqocqlY_s0bhVF5Xl2bJ/view?usp=sharing

11. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

https://drive.google.com/file/d/1QqYul9DUTYae6_DEdUtgcTRIjiMboZ3x/view?usp=sharing

12 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

โหลดด่วนเลยจ้า กฎหมายเกี่ยวกับท้องถิ่นที่ปรับปรุงใหม่

อ่านประกอบกับ พ.ร.บ.เดิมนะ.

 กฎหมายสำคัญเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6 ฉบับ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

1.พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒

https://drive.google.com/file/d/1FmVD1m-iIxr_gIZD4AgZfg9SZjR9tjEP/view?usp=sharing

2.พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒

https://drive.google.com/file/d/1S6GhrcIQVt90I6ySaZr30OctfFv1m3dY/view?usp=sharing

3.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่๗) พ.ศ.๒๕๖๒

https://drive.google.com/file/d/1ldUBF7rOKOhLEkKPkBhgIpBC2bsQcppy/view?usp=sharing

4.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒

https://drive.google.com/file/d/1nNWuToNTfwpy9caGAj2li-S0k_yoFFXe/view?usp=sharing

5.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๒

https://drive.google.com/file/d/17tDoiz-13TTdnrmQ-6Vlg4ZmamuUphec/view?usp=sharing

6.พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒

https://drive.google.com/file/d/1B5CtR0tRWut3MDsF1jX3Kl91P9LOK07C/view?usp=sharing

กฎหมายอีกตัวที่แก้ไขจ้า

พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562
https://drive.google.com/file/d/1GNxF-4MZgy-2FPXyJz05lFMTX2Ew_6Zk/view?usp=sharing

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  The First ติวเตอร์คำที่ค้นหาบ่อย สอบราชการ สอบ สอบ กพ. ติวสอบ เตรียมสอบ แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่น สมัครสอบ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล ประกาศสอบ งานราชการ กศน. สมัครสอบ กศน. ข้าราชการ ครู กศน. ครูผู้ช่วย นักจดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา คู่มือสอบ สอบตำรวจ ทหาร เปิดสอบ สอบ ทดสอบ ข้อสอบ GAT PAT O-NET N-NET


📌 แนวข้อสอบกพ.
แนวข้อสอบก.พ. ภาค ก 2564 ฟรี! แบบทดสอบออนไลน์ (ทำเสร็จรู้คะแนนทันที)
แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก + เฉลย กว่า 600 ข้อ ชุดที่ 3
แจกฟรี!! แนวข้อสอบ กพ. 2561 จำนวน 100 ข้อ พร้อมเฉลย

📌 แนวข้อสอบ กศน.
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ชุดที่6 พร้อมเฉลย (มีคลิป)
แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ชุดที่5 พร้อมเฉลย (มีคลิป)
แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ชุดที่4 พร้อมเฉลย (มีคลิป)

📌 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย.
รีบแชร์ด่วน ลิงค์เดียวจบ!!! รวมลิงค์แนวข้อสอบครู พร้อมเฉลย ชุดที่ 1
แนวข้อสอบบรรจุครู จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 35 ข้อ พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบบรรจุครู การพัฒนาผู้เรียน 35 ข้อ พร้อมเฉลย


📌 แนวข้อสอบ ตำรวจ.

📌 แนวข้อสอบ GAT

📌 แนวข้อสอบ PAT


📌 แนวข้อสอบ O-NET ป.6

📌 แนวข้อสอบ O-NET ม.3

📌 แนวข้อสอบ O-NET ม.6