เฉลยข้อสอบท้องถิ่น 2560 ข้อสอบจริงจากผู้เข้าสอบ 24 กันยายน 2560 ภาค ก. ภาค ข.

ร่วมเฉลยข้อสอบ สำหรับการสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 กัน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการสอบท้องถิ่นครั้งต่อไป และเป็นแนวทางในการสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยงานอื่น ร่วมพูดคุย ฝึกคิด ฝึกหาคำตอบกัน!!!

1. นาย ก. ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น 25% แต่รวมกันแล้วเงินเดือนนาย ก. เท่ากับเงินเดือนที่เคยได้รับมาในปีที่ผ่านมา แสดงว่าปีที่ผ่านมานาย ก. ถูกลดเงินเดือนไปเท่าใด
1. 5%
2. 10%
3. 15%
4. 20%

2. สำนวนใดไม่เกี่ยวข้องกับการฟัง
ก.ฟังหูไว้หู
ข.ฟังไม่ได้ศัพท์ จับไปกระเดียก
ค.ฟังความข้างเดียว
ง.สีซอให้ควายฟัง

3. กาน ข้อไหนแปลว่า ที่รัก
กาญจนบุรี
จันทกานต์
การณ์
กาฬสินธุ์

4. หนังสือคำสั่งทางราชการที่เร่งด่วนใช้อะไร
ก.ด่วน
ข.ด่วนมาก
ค.ด่วนที่สุด
ง.ด่วนมากที่สุด

5. ชั้นความเร็วของหนังสือยกเว้นข้อใด
ก.ด่วน
ข. ด่วนมาก
ค.ด่วนที่สุด
ง.ด่วนมากที่สุด

6. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก องค์การบริหารสวนตำบล 
ข กรุงเทพมหานคร 
ค เมืองพัทยา
ง จังหวัดนครปฐม

7. สำนวนใดไม่เกี่ยวข้องกับการฟัง
ก.ฟังหูไว้หู
ข.ฟังไม่ได้ศัพท์ จับไปกระเดียก
ค.ฟังความข้างเดียว
ง.สีซอให้ควายฟัง

8. ผู้ใดมีสิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้ง
1. พระภิกษุสามเณร
2. ผู้ต้องโทษที่ถูกกักขังตามคดีอาญาหมายศาล
3. ผู้วิกลจริตจิตฟั่นเฟื่อน
4. ผู้เยาว์อายุน้อยกว่า 18 ปี

9. สีเขียวไม่ใช่สีเหลือง และสีเหลืองไม่ใช่สีส้ม
1. สีเขียวไม่ใช่สีส้ม
2. สีส้มไม่ใช่สีเหลือง
3. สีเขียวเป็นสีที่มองสบายเย็นตา
4. หาข้อสรุปไม่ได้

10.ตุลาการ มีทั้งหมดกี่คน
1. 5 คน
2. 7 คน
3. 9 คน
4. 11 คน

11. เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธข้ามประเทศญี่ปุ่น
1จีน
2ไทย
3อังกฤษ
4 สหรัฐอเมริกา 

12. X<10 และ Y<5 ข้อใดเป็นจริงเสมอ ?
ก. X > Y
ข. 2X > Y
ค. X + Y = 15
ง. X - Y = 5

13. ว่าด้วยเรื่อง พรบ.เทศบาล ประชากร 50,000 คนขึ้นไป จะต้องเป็นเทศบาลอะไร
1. เทศบาลเมือง
2. เทศบาลเมืองนคร

14. ปากกา 1 ด้าม ราคาเท่ากับ ดินสอ 6 แท่ง ดินสอ 3 แท่ง ราคาเท่ากับ สมุด 1 เล่ม สมุด3 เล่ม ราคา 18 บาท ราคาปากกาเท่ากับกี่บาท
ก. 8 
ข.9
ค. 11 
ง. 12

15. ข้อใดอ่านได้ถูกต้อง
ก. ๑๐๑ อ่านว่า หนึ่ง-ร้อย-เอ็ด
ข. บ้านเลขที่ ๑๑/๒๖ อ่านว่า บ้าน-เลข-ที่-สิบ-เอ็ด-ทับ-ยี่-สิบ-หก
ค. 16:30น. อ่านว่า สิบ-หก-นา-ลิ-กา-สาม-สิบ-นอ
ง. 15.01 อ่านว่า สิบ-ห้า-จุด-ศูนย์-เอ็ด

16. เทศบาลใด ไม่ได้อยู่องค์กรปกครองท้องถิ่น
ก.เทศบาลตำบล
ข.เทศบาลอำเภอ
ค.เทศบาลเมือง
ง.เทศบาลนคร

17. ข้อใดไม่ได้แปลว่าน้ำ
สิงขร
ธารา
นทีรัย

18. ข้อใดความหมายเชิงอุปมา
ก.เจ้าเนื้อ 
ข.เจ้านาย
ค.เจ้าขา

19. ประเพณี....เดือนสิบ เป็นความเชื่อทางไสย....และศาสนา
สาทร ศาสน์
สาทร ศาสตร์

20. กู้เงิน 35000 บาท เป็นเวลา 10 ปี 1 ปีแรกเสียดอกเบี้ย 10% หลังจากนั้นดอกเบี้ยจะลดลงทุกปีปีละ 1% เมื่อครบ 10 ปี จะได้เงินต้นรวมกับดอกเบี้ยเป็นเงินกี่บาท
21. หนังสือ วิทยาศาสตร์ มี 4 เล่ม คณิตศาสตร์ 8 เล่ม อังกฤษ 8 ชั้น 2 วิทยาศาสตร์ 4 เล่ม คณิต 1
22. ตึกเพนทากอนเปนสัญลักษณ์ของอะไร ทหาร
23. ปากกา 1ด้าม เท่ากับดินสอ 6 แท่ง ดินสอ 3 แท่งเท่ากับสมุด 1เล่ม สมุด 3 เล่มราคา 18 บาท อยากทราบว่าปากกามีราคาเท่าไหร่
24. นายก อบต ตำแหน่งกี่ปี 4ปี
25. ประธานสภา อบจ.ใครแต่งตั้ง
26. จำนวนสภาผู้แทนราษฏรและจำนวนวุฒิสภา สส.500 สว.200
27. ปัญหาเศรษฐกิจปี2557 มาจากสาเหตุใด
28. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านอย่างน้อยกี่วัน ไม่น้อยกว่า 90 วัน
29. เลขทะเบียน กข119 ชลบุรี อ่านอย่างไร
30. หนังสือราชการเก็บไว้อย่างน้อยกี่ปี 10 ปี
31. พกหินดีกว่าพกนุ่น หมายความว่า
32. ใครลงนามใน พรบ.อำนวยความสะดวกปี2558 พลเอกประยุทธ์
33. รัฐธรรมนูญ 2560 ประกาศใช้วันที่เท่าไหร่

ใครจำข้อไหนได้บ้าง ร่วมแชร์กัน...

คำที่ค้นหาบ่อย สอบราชการ สอบ สอบ กพ. ติวสอบ เตรียมสอบ แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่น สมัครสอบ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล ประกาศสอบ งานราชการ กศน. สมัครสอบ กศน. ข้าราชการ ครู กศน. ครูผู้ช่วย นักจดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา คู่มือสอบ สอบตำรวจ ทหาร เปิดสอบ สอบ ทดสอบ ข้อสอบ GAT PAT O-NET N-NET