กดติดตามช่องได้จากลิงค์นี้เพื่อไม่พลาดจากการอัพเดทข่าวใหม่ๆ

กศน. เตรียมเปิดรับสมัครสอบ ครู กศน. 2563 ตามแนวทางการขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. WOW

ตามที่ สำนักงาน กศน. ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เพื่อชี้แจงและมอบแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน. นั้น สรุปแนวทางการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียดข้อมูล การขับเคลื่อน กศน. สู่ “กศน. WOW”

ได้วางเป้าหมาย การพัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ : Good Teacher เรื่อง การเพิ่มอัตราข้าราชกรครู กศน. ไว้ดังนี้

1. เชิงปริมาณ มีผู้ผ่านการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. จำนวน 891 ราย

2. เชิงคุณภาพ บุคคลที่ผ่านการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพในการเข้าสู่ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีสมรรถนะในการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานที่กำหนด ส่งผลให้การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ให้ผู้รับบริากรพึงพอใจเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการปฏิบัติภารกิจภาครัฐในการจัดและให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ระยะเวลาขั้นตอนการดำเนินงาน (กำหนดการรับสมัครคร่าวๆ สอบ ครู กศน.)
กิจกรรมหลัก ช่วงเวลา
 • ขออนุมัติงบประมาณโครงการสอบแข่งขันและคัดเลือก
 • กำหนดสัดส่วนในการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ
 • ดำเนินการสำรวจกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ความต้องการของสถานศึกษา
 • ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ
ต.ค.-ธ.ค.62
 • จัดทำคู่มือและจัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ ให้กับสำนักงาน กศน.จังหวัดซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยรับสมัคร
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก
 • สำนักงาน กศน. จังหวัดดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดรวบรวมใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานส่งให้สำนักงาน กศน.
 • สำนักงาน กศน. ดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบแข่งขันฯ
 • ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนทั้งประเภทการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ
ม.ค.-มี.ค.63
 • ดำเนินการจัดสอบแข่งขันและคัดเลือก
 • ประมวลผลการสอบข้อเขียนและดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนทั้งประเภทการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ
 • ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ทั้งประเภทการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ
 • ประมวลผลการสอบทั้งประเภทการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ
 • ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันฯ และประกาศผลการคัดเลือกฯ
 • ดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้และผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวฯ
 • ดำเนินการบรรจุและแต่งต้งผู้สอบแข่งขันได้และผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานฯ
เม.ย.-มิ.ย.63

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “การขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. WOW” ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารจากลิงค์ด้านล่าง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เตรียมเปิดรับสมัครสอบครู กศน.

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |คำที่ค้นหาบ่อย สอบราชการ สอบ สอบ กพ. ติวสอบ เตรียมสอบ แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่น สมัครสอบ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล ประกาศสอบ งานราชการ กศน. สมัครสอบ กศน. ข้าราชการ ครู กศน. ครูผู้ช่วย นักจดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา คู่มือสอบ สอบตำรวจ ทหาร เปิดสอบ สอบ ทดสอบ ข้อสอบ GAT PAT O-NET N-NETประกาศสอบ
ประกาศแล้ว !!! สำนักงาน กศน. ประกาศสนามสอบแข่งขัน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จัดสอบ วันอาทิตย์  ที่ 24 ตุลาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
สำนักงาน กศน. กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ มีความประสงค์รับสมัครงานตำแหน่งจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบท้องถิ่น 2564 สถานที่สอบท้องถิ่น ประจำปี 64
สำนักงาน กพ. ประกาศสถานที่สอบ 2564 รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลาสอบ ก.พ. 64