1. Descriptive Research ตรงกับข้อใด
  ก. การวิจัยเชิงพรรณา
  ข. การวิจัยเชิงคุณภาพ
  ค. การวิจัยเชิงทดลอง
  ง. การวิจัยเชิงความสัมพันธ์
 2. Qualitative Research การวิจัยเชิงคุณภาพ ตรงกับข้อใด
  ก. การวิจัยเชิงพรรณา
  ข. การวิจัยเชิงคุณภาพ
  ค. การวิจัยเชิงทดลอง
  ง. การวิจัยเชิงความสัมพันธ์
 3. Experimental Research ตรงกับข้อใด
  ก. การวิจัยเชิงพรรณา
  ข. การวิจัยเชิงคุณภาพ
  ค. การวิจัยเชิงทดลอง
  ง. การวิจัยเชิงความสัมพันธ์

 4. Correlation Research ตรงกับข้อใด
  ก. การวิจัยเชิงพรรณา
  ข. การวิจัยเชิงคุณภาพ
  ค. การวิจัยเชิงทดลอง
  ง. การวิจัยเชิงความสัมพันธ์
 5. การวิจัยในชั้นเรียน เหมาะกับการศึกษาระดับใด
  ก. ปฐมวัย
  ข. ประถมศึกษา
  ค. มัธยมศึกษา
  ง. ถูกทุกข้อ
 6. การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ตรงกับข้อใด
  ก. Classroom Action Research
  ข. Research Classroom Action
  ค. Classroom Research Action
  ง. Action Classroom Research
 7. ประโยชน์สูงสุดของงานวิจัยทางการศึกษา คือข้อใด
  ก. ได้ข้อมูลสำหรับการสร้างแบบฝึกหัด
  ข. ได้แนวทางการแก้ไขปัญหาทางการศึกษา
  ค. ได้ทฤษฎีทางการศึกษาใหม่ๆ
  ง. ได้ฝึกการใช้งานสถิติ
 8. การวิจัยเชิงประยุกต์ เป็นการวิจัยประเภทใด
  ก. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์
  ข. การวิจัยขั้นพื้นฐานตามมารตฐานโรงเรียน
  ค. การวิจัยอิสระเชิงวิเคราะห์
  ง. การวิจัยทางการศึกษา

 9. การตั้งสมมุติฐานการวิจัยมีความจำเป็นอย่างไร
  ก. บอกให้ทราบถึงรูปแบบการวิจัย
  ข. บอกแนวทางการแก้ปัญหา
  ค. การคาดคะเนคำตอบ
  ง. เป็นการกำหนดค่าสถิติของงานวิจัย
 10. จุดมุ่งหมายของการวิจัย มีความจำเป็นอย่างไร
  ก. บอกแนวทางการแก้ไขและพัฒนางานวิจัย
  ข. บอกให้ทราบถึงรูปแบบการวิจัย
  ค. เป็นการกำหนดหัวข้อของงานวิจัย
  ง. บอกให้ทราบว่าผู้วิจัยต้องการศึกษาค้นคว้าอะไร


คำที่ค้นหาบ่อย สอบราชการ สอบ สอบ กพ. ติวสอบ เตรียมสอบ แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่น สมัครสอบ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล ประกาศสอบ งานราชการ กศน. สมัครสอบ กศน. ข้าราชการ ครู กศน. ครูผู้ช่วย นักจดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา คู่มือสอบ สอบตำรวจ ทหาร เปิดสอบ สอบ ทดสอบ ข้อสอบ GAT PAT O-NET N-NET