กดติดตามช่องได้จากลิงค์นี้เพื่อไม่พลาดจากการอัพเดทข่าวใหม่ๆ

 1. Descriptive Research ตรงกับข้อใด
  ก. การวิจัยเชิงพรรณา
  ข. การวิจัยเชิงคุณภาพ
  ค. การวิจัยเชิงทดลอง
  ง. การวิจัยเชิงความสัมพันธ์
 2. Qualitative Research การวิจัยเชิงคุณภาพ ตรงกับข้อใด
  ก. การวิจัยเชิงพรรณา
  ข. การวิจัยเชิงคุณภาพ
  ค. การวิจัยเชิงทดลอง
  ง. การวิจัยเชิงความสัมพันธ์
 3. Experimental Research ตรงกับข้อใด
  ก. การวิจัยเชิงพรรณา
  ข. การวิจัยเชิงคุณภาพ
  ค. การวิจัยเชิงทดลอง
  ง. การวิจัยเชิงความสัมพันธ์

 4. Correlation Research ตรงกับข้อใด
  ก. การวิจัยเชิงพรรณา
  ข. การวิจัยเชิงคุณภาพ
  ค. การวิจัยเชิงทดลอง
  ง. การวิจัยเชิงความสัมพันธ์
 5. การวิจัยในชั้นเรียน เหมาะกับการศึกษาระดับใด
  ก. ปฐมวัย
  ข. ประถมศึกษา
  ค. มัธยมศึกษา
  ง. ถูกทุกข้อ
 6. การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ตรงกับข้อใด
  ก. Classroom Action Research
  ข. Research Classroom Action
  ค. Classroom Research Action
  ง. Action Classroom Research
 7. ประโยชน์สูงสุดของงานวิจัยทางการศึกษา คือข้อใด
  ก. ได้ข้อมูลสำหรับการสร้างแบบฝึกหัด
  ข. ได้แนวทางการแก้ไขปัญหาทางการศึกษา
  ค. ได้ทฤษฎีทางการศึกษาใหม่ๆ
  ง. ได้ฝึกการใช้งานสถิติ
 8. การวิจัยเชิงประยุกต์ เป็นการวิจัยประเภทใด
  ก. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์
  ข. การวิจัยขั้นพื้นฐานตามมารตฐานโรงเรียน
  ค. การวิจัยอิสระเชิงวิเคราะห์
  ง. การวิจัยทางการศึกษา

 9. การตั้งสมมุติฐานการวิจัยมีความจำเป็นอย่างไร
  ก. บอกให้ทราบถึงรูปแบบการวิจัย
  ข. บอกแนวทางการแก้ปัญหา
  ค. การคาดคะเนคำตอบ
  ง. เป็นการกำหนดค่าสถิติของงานวิจัย
 10. จุดมุ่งหมายของการวิจัย มีความจำเป็นอย่างไร
  ก. บอกแนวทางการแก้ไขและพัฒนางานวิจัย
  ข. บอกให้ทราบถึงรูปแบบการวิจัย
  ค. เป็นการกำหนดหัวข้อของงานวิจัย
  ง. บอกให้ทราบว่าผู้วิจัยต้องการศึกษาค้นคว้าอะไร


คำที่ค้นหาบ่อย สอบราชการ สอบ สอบ กพ. ติวสอบ เตรียมสอบ แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่น สมัครสอบ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล ประกาศสอบ งานราชการ กศน. สมัครสอบ กศน. ข้าราชการ ครู กศน. ครูผู้ช่วย นักจดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา คู่มือสอบ สอบตำรวจ ทหาร เปิดสอบ สอบ ทดสอบ ข้อสอบ GAT PAT O-NET N-NET

📌 แนวข้อสอบกพ.
แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก + เฉลย กว่า 600 ข้อ ชุดที่ 3
แจกฟรี!! แนวข้อสอบ กพ. 2561 จำนวน 100 ข้อ พร้อมเฉลย
แจกฟรี!! แนวข้อสอบ กพ. 500 ข้อ พร้อมเฉลย...

📌 แนวข้อสอบ กศน.
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ชุดที่6 พร้อมเฉลย (มีคลิป)
แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ชุดที่5 พร้อมเฉลย (มีคลิป)
แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ชุดที่4 พร้อมเฉลย (มีคลิป)

📌 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย.
รีบแชร์ด่วน ลิงค์เดียวจบ!!! รวมลิงค์แนวข้อสอบครู พร้อมเฉลย ชุดที่ 1
แนวข้อสอบบรรจุครู จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 35 ข้อ พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบบรรจุครู การพัฒนาผู้เรียน 35 ข้อ พร้อมเฉลย


📌 แนวข้อสอบ ตำรวจ.

📌 แนวข้อสอบ GAT

📌 แนวข้อสอบ PAT


📌 แนวข้อสอบ O-NET ป.6

📌 แนวข้อสอบ O-NET ม.3

📌 แนวข้อสอบ O-NET ม.6