กดติดตามช่องได้จากลิงค์นี้เพื่อไม่พลาดจากการอัพเดทข่าวใหม่ๆ

ข้อสอบ Active Learning กับการเรียนการสอน

1. Active Learning มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. ผู้สอนเป็นผู้กระทำหรือลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
ข. ผู้เรียนเป็นผู้กระทำหรือลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
ค. ผู้บริหารลงมือปฏิบัติด้วยตนเองพร้อมกับผู้สอน 
ง. ผู้สอนมีบทบาทสำคัญที่สุดในการชี้แนะผู้เรียน

2. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  มีข้อดีอย่างไร
ก. ช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนมีประสิทธิภาพในการทำงาน
ข. ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการนำเสนอผลงานวิชาการ 
ค. ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาได้ดีขึ้น และสามารถเก็บกักข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นไว้ในความทรงจำได้นานขึ้นด้วย
ง. ช่วยให้ผู้สอนมีแรงเสริมหรือแรงจูงใจสำหรับการเรียนการสอน

3. กิจกรรมเพื่อส่งเสริม Active Learning ในชั้นเรียนนั้นอยู่บนพื้นฐานของทักษะใด
ก. ตา ดู หู ฟัง 
ข. ฟัง ดู ทำตาม
ค. เขียน อ่าน จำ 
ง. พูด ฟัง เขียน อ่าน สะท้อน

4. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม Active Learning รูปแบบการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share) คือ
ก.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น
ข.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนคิดเกี่ยวกับประเด็นที่กำหนด  จากนั้นให้แลกเปลี่ยนความคิด และนำเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนทั้งหมด
ค.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้และพิจารณาข้อสงสัยต่างๆ
ง.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนได้นำเสนอข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์และการเรียนรู้

5. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม Active Learning รูปแบบแลกเปลี่ยนความคิด คือข้อใด
ก. Think-Pair-Share
ข. Collaborative learning group
ค. Student-led review sessions
ง. Analysis or reactions to videos


6. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม Active Learning รูปแบบร่วมมือ คือข้อใด
ก. Think-Pair-Share
ข. Collaborative learning group
ค. Student-led review sessions
ง. Analysis or reactions to videos

7. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม Active Learning รูปแบบทบทวนโดยผู้เรียน คือข้อใด
ก. Think-Pair-Share
ข. Collaborative learning group
ค. Student-led review sessions
ง. Analysis or reactions to videos

8. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม Active Learning รูปแบบวิเคราะห์วีดีโอ คือข้อใด
ก. Think-Pair-Share
ข. Collaborative learning group
ค. Student-led review sessions
ง. Analysis or reactions to videos

9. พื้นฐานแนวคิดของรูปแบบ Active Learning มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ก. กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความตื่นตัวในกิจกรรมด้านการรู้คิด
ข. กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการเรียนการคำนวณ
ค. กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความตื่นตัวในกิจกรรมด้านการทำงานกลุ่ม
ง. กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความตื่นตัวในกิจกรรมกีฬา นันทนาการ

10. Active Learning คือ อะไร
ก. กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ
ข. กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนได้ลงมือทำ
ค. กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้แบบกลุ่ม
ง. กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องมีทักษะในการพูดคำที่ค้นหาบ่อย สอบราชการ สอบ สอบ กพ. ติวสอบ เตรียมสอบ แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่น สมัครสอบ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล ประกาศสอบ งานราชการ กศน. สมัครสอบ กศน. ข้าราชการ ครู กศน. ครูผู้ช่วย นักจดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา คู่มือสอบ สอบตำรวจ ทหาร เปิดสอบ สอบ ทดสอบ ข้อสอบ GAT PAT O-NET N-NET

📌 แนวข้อสอบกพ.
แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก + เฉลย กว่า 600 ข้อ ชุดที่ 3
แจกฟรี!! แนวข้อสอบ กพ. 2561 จำนวน 100 ข้อ พร้อมเฉลย
แจกฟรี!! แนวข้อสอบ กพ. 500 ข้อ พร้อมเฉลย...

📌 แนวข้อสอบ กศน.
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ชุดที่6 พร้อมเฉลย (มีคลิป)
แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ชุดที่5 พร้อมเฉลย (มีคลิป)
แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ชุดที่4 พร้อมเฉลย (มีคลิป)

📌 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย.
รีบแชร์ด่วน ลิงค์เดียวจบ!!! รวมลิงค์แนวข้อสอบครู พร้อมเฉลย ชุดที่ 1
แนวข้อสอบบรรจุครู จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 35 ข้อ พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบบรรจุครู การพัฒนาผู้เรียน 35 ข้อ พร้อมเฉลย


📌 แนวข้อสอบ ตำรวจ.

📌 แนวข้อสอบ GAT

📌 แนวข้อสอบ PAT


📌 แนวข้อสอบ O-NET ป.6

📌 แนวข้อสอบ O-NET ม.3

📌 แนวข้อสอบ O-NET ม.6